Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ustanawiaj

POLISH AND EUROPEAN UNION LAW REGULATIONS REGARDING WASTE ...

Decyzja Komisji 2000/532/EC z dnia 3 maja 2000r. zastŒpuj„ca decyzjŒ 94/3/EC ustanawiaj„c„ wykaz odpadów zgodnie z art.1 lit a) dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów oraz decyzjŒ Rady 94/904/EC

ROZPORZ Ą DZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca ...

ROZPORZ Ą DZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiaj ą ce przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161, uwzględniając wniosek Komisji 1 ...

KLONOWANIE CZ£OWIEKA W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ

Organami Unii s„: Rada Europejska (art. 4 TUE) oraz Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybuna‡ Sprawiedliwoúci i Trybuna‡ Obrachun-kowy (art. 5 TUE i art. 7 § 1 Traktatu ustanawiaj„cego WspÛlnotŒ Europejsk„; TWE) 2.

ZAŁ Ą CZNIK I DO TRAKTATU USTANAWIAJ Ą CEGO WSPÓLNOT Ę ...

ZAŁ ĄCZNIK I DO TRAKTATU USTANAWIAJ ĄCEGO WSPÓLNOT Ę EUROPEJSK Ą (DZ. URZ. WE C 235 Z 24.12.2002) - wył ączenie produktów podlegaj ących dofinansowaniu w ramach działania 2.5 Promocja Przedsi ębiorczo ści

stwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródl ądowym ...

uwzgl ędniaj ąc Traktat ustanawiaj ący Wspólnot ę Europejsk ą, w szczególno ści jego art. 75, uwzgl ędniaj ąc wniosek Komisji, uwzgl ędniaj ąc opini ę Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-6(2005) - SŁOWNIK TERMINÓW I ...

ustanawiaj ą polityki i doktryny NATO. 2. The glossary is available in printed and electronic forms in the two official languages of NATO English and French.

TRAKTAT Z AMSTERDAMU ZMIENIAJ Ą CY TRAKTAT O UNII ...

POSTANOWILI zmieni ć Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiaj ące Wspólnoty Europejskie i niektóre zwi ązane z nimi akty i w tym celu powołali jako swych pełnomocników:

skróconych i jednocześnie dają fakultatywną moŜliwość ...

zmieniaj ą cego rozporz ą dzenie Rady nr 2913/92 ustanawiaj ą ce Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L. 117 z 4.5.2005, str. 13), 2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniaj ą cego rozporz ą dzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiaj ą ce przepisy w celu wykonania rozporz ...

Rozporz dzenie Komisji WE nr 13-2004

ustanawiaj ącej metody kontroli weterynaryjnych produktów z pa ństw trzecich przeznaczonych do wprowadzenia do stref wolnocłowych, składów wolnocłowych, składów

UMOWA NR……..… o przyznanie i wypłat ę

ustanawiaj ącego szczegółowe zasady wykonania rozporz ądzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiaj ącego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (Dz.