Sputtr.com | Alternative Search Engine

Usvaja

Odluka o osnivanju ISME, zbirna

7) usvaja akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Institutu na predlog direktora; The Chairmen of the Council may not be a member of the Managing Board.

I deo: PREHRAMBENA SIGURN OST I ODRŽIVOST AGRO PRIVREDE 9 ...

Razmatra i usvaja informacije, izveštaje i nacrte rezolucija neophodnih za izradu podzakonskih akata u odgovarajućim ministarstvima; 4. Razmatra i usvaja zahteve raznih referentnih strukovnih saveza, asocijacija i udruženja građana u svojstvu učesnika javnih rasprava u pripremi za ...

M A T E M A T I K A

Ekonomska škola „Dr Kosta Cukić" Lj&Al TEMA 5: ANALITIČKA GEOMETRIJA U RAVNI ∗ Usvaja pojam rastojanja izmedju dve tačke u koordinatnoj ravni. ∗ Usvaja pojam podele du i u datom odnosu. ∗ Usvaja obrazac za površinu trougla preko koordinata njegovog temena. ∗ Usvaja pojam jednačine prave. ...

Download

U osnovu svoje strukturalistič ke teorije je postavio ideju da pojedinac sam otkriva i konstruiše znanje i da bira, tumač i, organizuje i usvaja informacije iz okru enja.

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se usvaja ustavna alba ...

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se usvaja ustavna alba i ukida rješenje Višeg suda u Podgorici, Kv.br. 573/11, od 22. juna 2011. godine i rješenje Apelacionog suda Crne Gore, K .br. 497/11, od 5. jula 2011.

TERMINOLOSKI RECNIK

Finansijski koncept kapitala usvaja ve}ina preduze}a. Po fizi~kom konceptu, kapital, poput operativne sposobnosti, proizvodni kapacitet preduze}a se zasniva, na primer, na jedinici proizvoda po danu.

REPUBLIČKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, PODGORICA

Upravni odbor je organ upravljanja Fondom koji donosi Statut i druga opöta akta, odluke o usklañenosti penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, razmatra i usvaja periodične i godiönje finansijske izvjeötaje, odlučuje o prodaji imovine, odlučuje o angaûovanju sredstava ...

Uvod, Istorija kompjutera

Diskretno predstavljanje podataka Radi predstavljanja podataka, dogovorno se usvaja skup znakova ili apstraktna abeceda - konačan, neprazan skup različitih elemenata koji obično uključuje velika i mala slova abecede, znakove decimalnih cifara, interpukcije i druge specijalne znakove.

DIGITALIZACIJA U SRBIJI POČINJE OD VOJVODINE DIGITALIZATION ...

Usvaja-njem ovog zakona omogućeno je da se prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskih signala uopšte obavi, ali ovaj dokument doprinosi i daljoj liberalizaciji tr išta elektronskih komunikacija.

GOŠA MONTAŽA’’ ad, VELIKA PLANA SKUPŠTINA AKCIONARA ...

02.10.2010.godine, jednoglasno prisutnih i zastupanih akcionara, donosi se sledea ODLUKA Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora. Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.