Sputtr.com | Alternative Search Engine

Utrzymywane

INFORMACJADLAROLNIKÓWWSPRAWIE ...

W*przypadku,*gdy*ubój*na*uŜytek*własny*ma*miejsce*w *innym*gospodarstwie*niŜ* gospodarstwo,*w*którym*zwierzę*jest*utrzymywane, *pr zemieszczenie*zwierzęcia*do* miejsca*uboju*powinno*być*odnotowane*w*Centralnej*B azie*Danych*Sytemu* Identyfikacji*i*Rejestracji*Zwierząt*oraz*w*paszpor cie*zwierzęcia.*

- użytki rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej ...

Opracowania sygnalne UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul.

DOBROSTAN ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Minimalne warunki ...

nieupoważnionym wstęp wzbroniony”  „ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi” Ponadto:  w gospodarstwie zachowana jest odpowiednia czystość budynków, w których utrzymywane są ...

Fermy Brojlera Kurzego - wymagania weterynaryjne Fragment ...

Kontrola, o której mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 obejmuje: 1) System utrzymania zwierząt – powiatowy lekarz weterynarii powinien skontrolować czy brojlery utrzymywane są w systemie dopuszczonym przepisami prawnymi tj. w pomieszczeniach inwentarskich, na ściółce.

Leszek Czerwieniec, Przywsie, Polska

Zwierzęta utrzymywane są w budynkach inwentarskich na głębokiej ściółce. Budynki posiadają wentylację mechaniczną. Obornik wywożony jest jesienią bezpośrednio na pola.

Ustawa o ochronie zwierząt

Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 1, po wejściu w posiadanie zwierzęcia przekazuje je nieodpłatnie schronisku, domowi tymczasowemu albo ogrodowi zoologicznemu, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach ...

isap.sejm.gov.pl

Posiadacz kurnika lub opiekunowie prowadzà dla ka˝dego kurnika, wktórym sà utrzymywane kurcz´ta brojle-ry, dokumentacj´ zawierajàcà: 1) informacje o: a) liczbie wprowadzonych kurczàt brojlerów, b) powierzchni u˝ytkowej, c) liczbie pad∏ych kurczàt brojlerów stwierdzonej podczas ka˝dej ...

(działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa ...

obrocie lub skupu zwierząt nie są utrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym nie utrzymuje się ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE UTRZYMANIA KONI

W chowie masowym zwierzęta utrzymywane są jeszcze w pomieszczeniach o obsadzie mieszanej, przeważnie przy oborach dla krów, rzadko przy chlewniach lub owczarniach, często w systemie stanowiskowym uwięziowym.

Powiatowy Lekarz w Raciborzu ponownie przypomina o ...

W przypadku gdy tusza nie podlega w/w badaniu, próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii: - posiadacz mięsa - w przypadku dzików oraz uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane, - podmiot prowadzący ...