Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uwyoben

The Scrutiny of Legislative Proposals and the organization of ...

xels uwyoben samarTlis ganmartebasa da ganviTarebas da SesaZloa gamoiwvion axali administraciuli gzamkvlevebisa Tu kanonproeqtebis SemuSaveba

SIGMA

kanonSemoqmedebis xarisxi da xels uwyoben TanamSromelobas federalur saministroebs, federalur mTavrobasa da sxva konstituciur uwyebebs Soris.

metadonis

sxvadasxva crurwmenasTan da socialur poli tikasTan brZolaSi romlebic xels uwyoben Seman arCunebel TerapiaSi FCarTul pirebTa diskrimi nacias.

sasicocxlo unar-Cvevebi da dasaqmebis servisebi axalgazrdebisTvis

xels uwyoben axalgazrdebis daxelovnebas gamoyenebiTi xelovnebis sxvadasxva dargSi da maT profesionalebad Camoyalibebas. 2006 wels World Vision saqarTvelom

E D U C A T I O N

romlebic xels uwyoben studentis Semecnebas da damokidebulebis Camoya-libebas globalur cvlilebebTan, msoflios kulturul da biomravalfe-rovnebasTan dakavSirebiT.

aTeulobiT wlis manZilze msoflios sxvadasxva

lebic xels uwyoben korufciis Semcirebas; gaaumjobeseT karieruli zrdis sqema – dawinaureba unda iyos damokidebuli damsaxurebaze. SesaZlebeli iyo Zalian swrafi kari-

The History, Present Situation and Future Development of the ...

aTvisebasa da garRmavebasac uwyoben xels. _ 2000 wlidan dawyebulia eqimTa mzadeba rezidenturaSi kritikuli medicinis specialobiT. damtkicebulia programis

infrastruqturul proeqtebSi

axdenen aramarto sskp proeqtebis investirebas, aramed xels uwyoben am meqanizmis saSualebiT kerZo seqtoris CarTvas msxvil sainvesticio proeqtebSi.

vk zia

sodes uwyoben fexs dros. xom lamazi da mSvenieria mwyobrad siaruli! da arc imaze fiqria saWiro, vin SeukveTa musika da saiT miemarTeba kolona. magram Tu Sen adamiani xar ...

International Scientific- Analytical Journal

uwyoben am korporaciebis gadaxdisuunarobas [18, gv. 27]. imavdroulad , gakotrebis kanonis moqmedeba didadaa damokidebuli kremlis politikur miznebze, rac yvelaze naTlad ...