Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uwzgl

GUZY NOWOTWOROWE * LINIANEK - ANALIZA RETROSPEKTYWNA ...

karola marcinkowskiego w poznaniu w latach 1995-2002 ze szczegÓlnym uwzgl * dnieniem guzÓw nawrotowych salivary glands tumors - retrospective analysis of patients treated in 1995-2002 at the department of otolaryngology, head and neck oncological surgery with special emphasis on recurrent neoplasms of ...

A. CZASOPISMA Z LISTY FILADELFIJSKIEGO INSTYTUTU INFORMACJI ...

47 acta biotechnol 15 a. czasopisma z listy filadelfijskiego instytutu informacji naukowej wykaz wybranych czasopism wraz z liczb punktÓw za umieszczon w nich publikacj naukow uwzgl dniaj cy korekty wprowadzone przez ministra nauki i

Lp. STUDENT TEMAT PRACY LICENCJACKIEJ PROMOTOR 1. Bła Ŝej Durka

Monika Moj Ochrona przyrody w Polsce ze szczególnym uwzgl ędnieniem powiatu Strzelce Opolskie (województwo opolskie) Nature preservation in Poland with special regard t

PM enquiry letter

Ostateczna decyzja podj*ta zostanie po negocjacjach i zale*e* b*dzie od kosztów ca¯kowitych kosztów, po uwzgl*dnieniu ró*nic technicznych. • first selection will be based on offered prices and technical scope of the quotation Pierwsza selekcja odb*dzie si* na podstawie ceny ofertowej i zakresu ...

RCF enquiry letter

Ostateczna decyzja podj*ta zostanie po negocjacjach i zale*e* b*dzie od kosztów ca¯kowitych kosztów, po uwzgl*dnieniu ró*nic technicznych. • first selection will be based on offered prices and technical scope of the quotation Pierwsza selekcja odb*dzie si* na podstawie ceny ofertowej i zakresu ...

PRACA POGLĄDOWA – Review Article - Ostre białaczki ...

z lokalizacj ą wa Ŝnych onkogenów, Cz ęść z nich jest uwzgl ędniana w nowych klasyfi kacjach WHO [2]. Podział ostrych białaczek szpikowych –AML

PSYCHOTERAPIA SCHIZOFRENII: CELE, SKUTECZNO**, SPECYFIKA ...

Skuteczno** psychoterapii poznawczo-behawioralnej Badania Tarriera i wspóøpracowników [13, 14, 15] uwzgl*dniaøy zarówno pacjentów z chorob* chroniczn*, których poprzednie leczenie byøo niezadowalaj*ce, pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii, jak i z podwójn* diagnoz* (z uzale*nieniem).

SGS QUALIFOR

Planowanie gospodarki le * nej uwzgl * dnia jej wpøyw na zasoby søu ** ce realizacji praw okre * lonych we wska * nikach 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, i jest prowadzone w konsultacji z zainteresowanymi spoøeczno * ciami. 2.2.2.1 There are evidences that interested societies could discuss all forest ...

CI W skrócie 2

*ysto ci zosta áa uzupe ániona now hipotez , która uwzgl dniáa mo *liwo ü nieci gáo ci pola przemieszcze w continuum spr *ystym.

SPIS TRE Ś

Badania reologiczne wysoko napełnionych kompozytów poliolefin z uwzgl ędnieniem charakterystyk pvT..... 37