Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uygulamalar

Zone II fleksör tendon yaralanmalar›nda tendon protezi ile ...

Zone II fleksör tendon yaralanmalar›nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar›m›z Flexor tendoplasty with a tendon prosthesis for zone II flexor tendon injuries Atakan AYDIN 1, Murat TOPALAN 1, Ali MEZDE⁄‹ 1, ‹lker SEZER 2, Türker ÖZKAN 1, Metin ERER 1, Fzt.

(Microsoft Word - 4- Peki\376tire\347 ve ceza uygulamalar\375 ...

A* BÜ, E * itim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayõ 1 (2007), 47-63 KAYNA * TIRMA SINIFI VE ÖZEL E ** T * M SINIFI Ö * RETMENLER * N * N SINIFLARDAK * Z * H * N ENGELL * Ö * RENC * LERE YÖNEL * K PEK ** T * REÇ VE CEZA UYGULAMALARININ BEL * RLENMES * *brahim ÇEL*K * Emine ERATAY ** ÖZET Bu ...

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı ...

ve (e) diğer uygulamalar (eşgüdümleme, akran rehberliği, sevk etme, konsültasyon ve oryantasyon) (Gybers ve Henderson, 2001; Erkan, 2001; Nazlı, 2003).

Sources of product documentation

1.1 Latest edition? The Service Kit Catalogue is only reprinted at long intervals. If you require the latest edition, please refer to service

Elektromiyografik Biofeedback ile Kombine Edilen Elektrik ...

66 Elektromiyografik Biofeedback ile Kombine Edilen Elektrik Stimulasyon ve Egzersiz Uygulamalar›n›n ‹nme Sonras› Üst Ekstremite Rehabilitasyonuna Etkisi

Video ‹le E¤itimin Kad›nlar›n Kendi Kendine Meme ...

119 ‹lknur Ayd›n Avc›**, Ahmet Atasoy***, Eda Sabah**** ÖZ Bu araflt›rma, kad›nlara video ile verilen meme muayenesi e¤itiminin kendi kendine meme muayenesi (KKMM) inanç, bilgi ve uygulamalar› üzerine etkisini incelemek amac›yla yap›lm›flt›r Bu araflt›rma tek grupta ön ...

01-yasama-jenerik+yrddoc.FH10

01-yasama-jenerik+yrddoc.FH10!"#$! " #! $! % " & '() " *!"#$ "+ #0 01%%2$3 #456#7& & /1'/'8(1/8#495 99. 57: "!)-6 "!!" 5 0!! ") "!! 9; %& < "!8" =8 >!!! 1 //=1 //> "!!!!: /03?@ABCD"-@2 1'=>AEFC%A#447G& <79 6 /03?@AB<4& 5 /1'99 9 H% %1 I-"-1 2& 88&JJ564 < K"=!>!

AKARYAKIT PİYASASINDA BİODİZEL İLE İLGİLİ YASADIŞI ...

AKARYAKIT PİYASASINDA BİODİZEL İLE İLGİLİ YASADIŞI UYGULAMALAR VE VERGİ KAYBI ... Turkey has incorporated numerous Laws and Regulations in line with EU accession programme.  Electricity and Natural Gas Market Laws (2001)  ...

Dairy Cattle Farming in Kars District, Turkey: I ...

Belirlenen baz› uygulamalar (bar›nma süresi, sütçü ›rklar, kuru dönem, süt verimi ve buza¤›lama oran›) önceki çal›flmalardan farkl› bulunmufltur ve baz› uygulamalar›n (altl›k olarak hayvan gübresi kullan›lmas›, do¤um bölmelerinin yayg›n kullan›lmamas›, içme ...

BOOK REVIEWS METU JFA 2007/2

BOOK REVIEWS 192 METU JFA 2007/2 TANSEL KORKMAZ, Editör 2000'LERDE TÜRKİYE'DE MİMARLIK: SÖYLEM VE UYGULAMALAR TANSEL KORKMAZ, Editör 2000'LERDE TÜRKİYE'DE MİMARLIK: SÖYLEM VE UYGULAMALAR (TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Ankara; Ekim 2007; iv+188) ISBN 978-994489272-8 ÖNSÖZ 80'ler ve 90'lar "Vitrinde ...