Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uygulanan

Eğitim ve Bilim 2011, Cilt 36, Sayı 160 Education and ...

Eğitim ve Bilim 2011, Cilt 36, Sayı 160 Education and Science 2011, Vol. 36, No 160 İlköğretim 6. Sınıflar İçin Uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nın

AVRUPA B˙RL˙¯˙'NDE UZUN DÖNEML˙*˙˚6˙ZL˙¯E KAR˚I ...

AVRUPA B˙RL˙¯˙'NDE UZUN DÖNEML˙*˙˚6˙ZL˙¯E KAR˚I UYGULANAN ˙ST˙HDAM POL˙7˙KALARI Mehmet DURUEL ÖZET ˙¸sizlik konusu AB ülkelerinde son y◊llar◊n en önemli ekonomik ve sosyal problemlerinden birisidir. ˙¸sizlik süresinin uzamas◊, bireyleri psikolojik, ekonomik ve ...

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ TANISIYLA RADİKAL PROSTATEKTOMİ ...

Üroonkolojİ/ urooncology 30 türk Üroloji dergisi: 32 (1): 30-36, 2006 lokalİze prostat kanserİ tanisiyla radİkal prostatektomİ uygulanan hastalarda amelİyat Öncesİ cerrahİ sinirda tÜmÖr ...

ÖRGÜTLERDE UYGULANAN PERSONEL GÜÇLEND İ RME YÖNTEMLER ...

Karadeniz Araştırmaları • Bahar 2010 • sayı 25: 145-174 ÖRGÜTLERDE UYGULANAN PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ: TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRME

(Microsoft Word - _173-184_ SAPD Uygulanan Hastalara Evde ...

SAPD Uygulanan Hastalara Evde Verilen Bakõmõn Diyalize Ba * lõ Enfeksiyonlardan Korunmalarõna Etkisi (Microsoft Word - _173-184_ SAPD Uygulanan Hastalara Evde Verilen Bak\375m\375n Di\205)

LAMİNEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA PRE-EMPTİF ANALJEZİNİN ...

Ege Tıp Dergisi 4i' 3 >: 151-155 > 2002 LAMİNEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA PRE-EMPTİF ANALJEZİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF PRE- EMPTIVE ANALGESIA IN PATIENTS UNDERGOING LAMINECTOMY Meltem UYAR Abdürrahim DERBENT İlkben GÜNÜŞEN Meral SAKLIYAN Elvin KURDOĞLU Ege Üniversitesi Tıp ...

Trakea rezeksiyonu uygulanan 42 olgunun analizi Analysis of ...

G. Sağıroğlu. Trakea rezeksiyonları 375 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J Cilt / Vol 37, No 4, 375-381 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal Cilt / Vol 37, No 4, 375-381 Yazışma Adresi /Correspondence: Dr. Gönül Sağıroğlu, SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs ...

İNFERTİLİTE NEDENİYLE EŞ SPERMİ İLE UYGULANAN 78 ...

androlojİ/ andrology 516 türk Üroloji dergisi: 31 (4): 516-523, 2005 İnfertİlİte nedenİyle eŞ spermİ İle uygulanan 78 İntrauterİn İnsemİnasyon (İuİ) sİklusunun sonuÇlari ve İuİ baŞarisini ...

Genç Kadınlara Uygulanan Osteoporozdan Korunmaya Yönelik ...

257 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13(4) 257-262 (2006) Genç Kadınlara Uygulanan Osteoporozdan Korunmaya Yönelik Sağlığı Geliştirme Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi + Yurdagül Yağmur* * İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu, Malatya Amaç ...

Tiroidektomi Ameliyatlar›nda Rutin Nervus Rekürrens ...

Key words: Thyroidectomy, nerve dissection Bak›rköy T›p Dergisi 2005;1:102-104 G‹R‹fi T iroidektomi, s›k uygulanan ve mortalitesi oldukça düflük ameliyatlardan biri olmas›na ra¤men düflük oranda görülmekle beraber tiroidektomilere özgü ciddi morbiditelere neden olan ...