Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uzoraka

SADRŽAJ - 1. METODE PRIPREME MATERIJALA/UZORAKA

Metode pripreme i karakterizacije materijala SADRŽAJ

TRETMAN OTPADNIH VODA

– magnetita i uglja), te analiza uzoraka prirodno osu{enog uglja iz talo`nika T–1 i T–2 (granulometrijski sastav, sadr`aj vlage, pepela, sagorivih materija i donj

ISSN 1512 - 5769

Sistem za mikrovalno rastvaranje uzoraka - Microwave digestion system Sistem za mikrovalno rastvaranje (MS-ETHOS 1600 Microwellen Laborsystem, Leutkirch, Germany) je korišten za rastvaranje uzoraka zemljišta.

Cilj rada bio je ispitati utjecaj transporta i skladi*atenja ...

Srednji volumen eritrocita (MCV) u uzorcima koji su izmjereni 1-3 sata nakon uzimanja uzoraka te ponovno nakon 24 i 48 sati nakon uzimanja uzoraka u Cagary-u. n = 31; * = p<0.05; **= p<0.01, u usporetbi s uzorcima uzetih unutar 4 sata nakon ispitivanja. that use percentage 1-3 hrs 24 hrs 48 hrs Hb (g/dl) ...

SYSTEMS DURING SINTERING PROCESS

uzoraka praha sistema Cu(1-x)-Al2O3(x), predstavlja jako neuređen sistem u kome odsustvuje korelacija u uzajamnom rasporedu atoma raznih vrsta.

HR-U-5-1-1 Grb/emblem - VETERINARSKI CERTIFIKAT

DRŽAVA . Nadležno tijelo : STATE . Competent Authority . VETERINARSKI CERTIFIKAT . za izvoz u Republiku Hrvatsku laboratorijskih uzoraka . VETERINARY CERTIFICATE

ODNOSI TOPLINSKE PROVODLJIVOSTI STRATIGRAFSKIH JEDINICA IZ ...

Iz toga slijedi da jednadžba odnosa toplinske provodljivosti i gustoće glasi: k = 0,142 ρ 2,86 Rezultati mjerenja i proračuna a) Konduktivna toplinska provodljivost uzoraka stijena Mjerenja konduktivne toplinske provodljivosti obav-ljena su na svim jezgrama iz 6 bušotina s istraživanog područja.

Uticaj ponovnog livenja na modul elastičnosti metal ...

Modul elastičnosti legura naglo je opadao posle šestog recikliranja, dok je Tabela 1 Modul elastičnosti metal-keramičkih uzoraka legure Wiron 99 pri višestrukom livenju iskazan u giga Paskalima (GPa) Grupa uzoraka Broj merenja ґ SD SE Min Max A0 6 1200,28 9,50 3,88 1186,49 1210,51 A3 6 1187,48* 5,85 2,39 1178,86 ...

Epidemiološki značaj ljudi i domaćih ivotinja kao ...

Prema rezultatima ove studije VTEC su značajno češće izolovane iz uzoraka stolica i rektalnih briseva domaćih i-Tabela 7 Učestalost izolacije verocototoksične E. coli (VTEC) iz zdravih i obolelih svinja različite starosti Starost svinja (meseci) Klinički status ivotinja Broj ivotinja Broj ...

Rezistencija zoonotskih patogena koji potiču iz mesa ivine ...

Ispitivanje rezistencije Salmonella spp. i termofi lnih Campylobacter spp. obavljeno je tokom šestomesečnog perioda, u kome je uzorkovano 480 uzoraka jetre i briseva trupova u sedam objekata za klanje ivine.