Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uzunlu

Gebelik Haftalar›na Göre Fetal Nazal Kemik Uzunlu¤u ...

100 Perinatoloji Dergisi • Cilt: 17, Say›: 3/Aral›k2009 Özet Amaç: Normal gebeliklerde fetal burun kemi¤i uzunlu¤unun nomogram›n› belirlemektir.

Kod (Gri) Kod (Siyah) Di * Ölçüsü Kablo Çapõ (mm) Di ...

Microsoft Word - Document1. Kod (Gri) Kod (Siyah) Di * Ölçüsü Kablo Çapõ (mm) Di * Uzunlu * u (mm) Paket Miktarõ (Ad) BS-01G BS-01S PG-7 3,0-6,5 8,0 100 BS-02G BS-02S PG-9 4,0-8,0 8,0 50 BS-03G BS-03S PG-11 5,0-10,0 8,0 50 BS-04G BS-04S PG-13,5 6,0-12,0 9,0 50 BS-05G BS-05S PG-16 10,0-14 ...

THE NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH SYSTEM OF TURKEY1

In 1987, MAFRA established the High Council for Research and Development (HCRD) for coordinating AR activities and for general guidance of AR policy (priorities, linkages, research/development, manpower, etc.). 1 By Dr Vedat Uzunlu , Director, General Directorate of Agricultural Research (GDAR), Ankara; ...

FAZLAK‹LOLU VE fi‹fiMAN KADINLARDABOYUZUNLU⁄UNUN R‹SK ...

Boy uzunlu¤u ile serum glukoz, maksimum ve minimum damar bas›nc›, ko-lesterol ve trigliserit düzeyleri aras›nda hafif derecede ve an-laml› negatif ve HDL-kolesterol düzeyleri aras›nda hafif dere-cede ve anlaml› pozitif iliflki saptanm›flt›r.

Türk Merinosu ve Etçi Irklar X Türk Merinosu Melezlerinin

Lüle uzunlu¤u yafl faktöründen de önemli düzeyde etkilenmifl ve en uzun yapa¤ı ilk kırkımda elde edilirken, yapa¤ı uzunlu¤unun, genel olarak yafl ilerledikçe azaldı¤ı tespit edilmiflir. 1994 yılı kırkımından en uzun yapa¤ı, bunu takip eden 1995 yılında ise en kısa yapa¤ı ...

Metin PETEK

pozitif bir korelasyon saptanmı ş, canlı a ğırlık ve beden uzunlu ğu yönünden bir örneklik uzun gruplarda daha yüksek bulunmu ştur. Çalı şmada günlük ya ştaki civcivlerde canlı a ğırlık yerine beden uzunlu ğunun büyüme

65_69 Vuslat Pelitli Gurlu

Bu sonuç, anizohipermetropik ambliyop olgularda sferik, anizomiyopik ambliyopik olgularda ise silindirik de¤erlerin daha önemli oldu¤unu göstermektedir. Çal›flmaya al›nan olgular, ön-arka eksen uzunlu¤u aç›s›ndan de¤erlendirildiklerinde anizohipermetrop lar›n ambliyop gözlerinde is ...

ÇOK BOYUTLU KISITLI SAYISAL OPT*M*ZASYONDA MATLAB OPT*M ...

Adõm 4. *letkenler arasõ mesafe(D), toplam iletken uzunlu*u(L C), çubuk sayõsõ(n r), a* gömülme derinli*i(h) gibi tasarõm çõktõlarõnõ belirle.

Alman Et ve Karacabey Merinosu Koyunlar›n›n Canl› A ...

Koyunlardan al›nan vücut ölçüleri; s›ras› ile bafl uzunlu¤u, al›n geniflli¤i, kulak uzunlu¤u, s›rt uzunlu¤u, vücut uzunlu¤u, incik çevresi, gö¤üs çevresi, cidago yüksekli¤i, gö¤üs derinli¤i ve sa¤r› geniflli¤idir. Çok de¤iflkenli istatistik yöntemlerden biri olan ...

Transüretral rezeksiyon sonras◊ geli¸en üretra darl ...

Vizüel endoskopik ˚ ekil 2 ˙ nternal üretrotomi say◊s◊ ile darl◊k uzunlu˘u aras◊ndaki ili¸ki. 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 1.00 2,00 3,00 4,00 Darl ' k uzunlu ˜ u (cm) R Sp Linear = 0,738 r=0,859 p<0,001 ¯nternal üreterotomi say's' ˚ ekil 1 Darl ◊k geli¸imi oran◊n◊n TUR sonras◊ darl ...