Sputtr.com | Alternative Search Engine

Valuti

067 UTVRÐIVANJE MEÐUZAVISNOSTI IZMEÐU RIZIKA I PRINOSA U ...

granicama, investitori vode računa samo o stopama prinosa u domaćoj valuti. Kada investicioni univerzum proširimo na međunarodne aktive, inostrana valuta, u kojoj se

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA FIZIČKA LICA VOJVOĐANSKE BANKE ...

3-do 6.00% na depozite položene u dinarima;-do 4.00% na depozite položene u CHF valuti;-do 8.00% na depozite položene u EUR valuti;-do 6.00% na depozite položene u USD valuti;-do 8.00% na depozite položene u GBP valuti;-do 1% na depozite položene u ostalim valutama.

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ...

Pla ćanje obaveza prema inostranstvu klijent banke može izvršiti koriste ći devizna sredstva u valuti pla ćanja sa svog deviznog ra čuna.

Tarifnik za fizicka lica 16 05 2011

Isplata sa racuna u stranoj valuti bez naknade / free of charge 3. Isplata sa racuna u stranoj valuti konverzijom u RSD bez naknade / free of charge Withdrawal from foreign currency account, cross RSD withdrawal

TARIFE ZA DEVIZNE RA Č UNE PRICELIST FOR ACCOUNTS IN FOREIGN ...

Podizanje gotovine u stranoj valuti u vrednosti ili protivvrednosti do 1000 EUR mesečno / Cash withdrawal in foreign currency amounting up to 1000 EUR in value or

POSLOVNICA/BRANCH OFICCE: DATUM/DATE:

Date of trans. Trgovac/bankomat Merchant/ATM Grad City Iznos u valuti Transac.amount Iznos zaduženja Billing amount RAZLOG REKLAMACIJE:

Cardholder dispute form - Obrazac za reklamacije klijenata[1]

Trgovac/bankomat Merchant/ATM Grad City Iznos u valuti Transac.amount Iznos zaduženja Billing amount RAZLOG REKLAMACIJE: REASON FOR DISPUTE: ⃞ n avedenu transakciju (e) nisam napravio/la niti sam koga ovlastio/la da je (ih) napravi / I have not made the mentioned transaction (s) nor have I authorized ...

Na osnovu člana 28.. Zakona o deviznom poslovanju (»Sl ...

OBAVEZE BANKE UNDERTAKINGS OF THE BANK Član 2. / Article 2 Banka se obavezuje da će po otvorenom računu: The Bank undertakes in respect of the opened account to: • primati sredstva koja su u valuti koja je predmet kupovine i prodaje na deviznom tr ištu; Accept deposits in currencies traded in the ...

CENTRAL MARITIME DIVISION

Cakacaka e Qaravi Yadudua me valuti na Dravudravua ni matavuvale Vakaiyau / Kakana: _____ _____ _____ ...

ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA Application for opening an account

... and address: Matični broj: Register No: Poreski broj: Tax No Šifra delatnosti: Industry Code: Ovlašćeno lice: Authorized person: JMBG: Personal No: Broj telefona: Telephone No: Broj faksa: Fax No: E-mail: Tip računa Account type Dinarski tekući račun Dinar Current Account Devizni račun EUR USD U sledećoj valuti FX ...