Sputtr.com | Alternative Search Engine

Varijance

PRIMJENA PLANIRANJA EKSPERIMENATA U OPLEMENJIVANJU MINERALNIH ...

Ostatak varijance (residual) naziva se varijanca greške i smatra se rezultatom slučajnosti. Moguće je iz varijance greške izdvojiti i varijance koje su posljedica međudjelovanja nekoliko faktora.

Agrusculturae Conspectus Scientificus

Komponente varijance i heritabiliteti su procijenjeni DF REML (derivative free restricted maximum likelihood) metodom koristeÊi univarijatni Animal Model: y = X βββββ + Za + e gdje je: y = vektor svojstava (tjelesne mjere u cm i linearne ocjene svojstava vanjötine, 1-9) X = matrica oblika fiksnih ...

NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZA PROCJENU BRZINE LETA

Rezultati analize varijance izme**u testa RS/as i R P/as VARIJ ABLE F p RP-RS 48,42 0,00 TAB EL A 9. Deskriptivni statisti*ki pokazatelji VAR N AS±SD TOTAL/as 100 54,36±6,20 RP/as 50 50,80±4,68 RS/as 50 57,90±5,50 izvo**enja testa RS pokret je slobo dniji te se osim spomenute uklju*uje jo*a i muskula tura trupa ...

Fenotipska varijabilnost populacija divljeg hmelja u ...

Burr.) i peronosporom hmelja (Pseudoperonospora humuli, Myabe et Taka) prikupljen je ukupno 121 uzorak biljnog materijala za buduše PCR analize na deset mikrosatelita, rasporeŤenih po svim kromosomima i AMOVA – u (analizu molekularne varijance).

ANALIZA RAZLIKA IZMEĐU TRI JAKOSNE SKUPINE VATERPOLISTA PRVE ...

Primijenjena je analiza varijance (ANOVA) i kanonička diskriminativna analiza. Određen je polo aj skupina u diskriminativnom prostoru i prikazan je centroidima skupina.

SA2010 Sazetak Predlozak

Svojstva su statistiţki obraŤena analizom varijance i Duncanovim višestrukim rang testom. Prosjeţna masa ploda kretala se od 12,32 g (Horka) do 7,19 g (Karešova), visina ploda od 24,95 mm (Horka) do 21,82 mm (Karešova), širina ploda od 29,58 mm (Horka) do 24,69 mm (Kordia) i topiva suha tvar ...

AGRICULTURAE CONSPECTUS SCIENTIFICUS

su F-testom pomoæu analize varijance za svojstvo prinosa. REZULTATI I RASPRAVA Duljina vegetacije Sjetva je planirana tako da presadnice graha metraıa

Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i ...

dobivena su dva faktora koja objašnjavaju oko 40% zajedni čke varijance. Prvi faktor predstavlja socijalnu anksioznost (obuhvaća dimenzije socijalne kompetencije koje predstavljaju socijalnu domenu, ekstraverziju,

POVEZANOST NACIONALNOG IDENTITETA I ALOCENTRIZMA/IDIOCENTRIZMA

Prema naöim rezultatima 11% zajedničke varijance imaju vertikalni idiocentrizam i nacionalni identitet, a nacionalni identitet i alocentrizam 6% zajedničke varijance.

Sveu č - CILJNA ORIJENTACIJA I MOTIVACIJSKA KLIMA ...

dispozicijskih i situacijskih faktora u objašnjavanju varijance varijabli interes/uživanje, napor/važnost, percipirana kompetentnost i pritisak/tenzija.