Sputtr.com | Alternative Search Engine

Varijanci

PRIMJENA PLANIRANJA EKSPERIMENATA U OPLEMENJIVANJU MINERALNIH ...

U ovom slučaju, faktor bloka uveden je jer se želi ispitati da li postoji bitna razlika u varijanci (odnosno srednjoj vrijednosti) zavisne varijable između dviju skupina ispitivanja.

Istra ivanje primjene metoda upravljanja financijskim ...

Korišten je i Welchov test, ovisno o ishodu Levenovog testa pri ispitivanju pretpostavke o nejednakosti varijanci. t-test razlika artimetičkih sredina dviju populacija koristi se kada je Levenov F-test razlike varijanci dviju populacija pokazao da ne postoji razlog za odbacivanje nulte hipoteze ...

Diplomski studij POSLOVNA EKONOMIJA - 1 Temeljni pojmovi ...

varijanci i kovarijanci 2 Temeljni pojmovi moderne teorije portfelja, očekivana vrijednost i varijanca portfelja, matrica varijanci i kovarijanci

Agrusculturae Conspectus Scientificus

Stoga je cilj ovog rada procjena genetskih i ekoloökih varijanci, te heritabiliteta za svojstava vanjötine hrvatskog simentalca. Dobiveni heritabiliteti bi se kasnije koristili za procjenu uzgojnih vrijednosti za svojstva vanjötine.

Genetic Evaluation of Semen and Growth Traits of Young ...

Cilj rada bio je procjena genetskih i okoliınih varijanci i heritabiliteta za tjelesne mjere, dnevni prirast, volumen i koncentracije sperme mladih simentalskih bikova.

BIOMETRIKA

Homogenost varijanci: ujednačenost varijanci pogreške svakoga tretmana, Ispituje se statističkim testovima: HARTEYEV Fmax test . BARTLETTOV χ2test

3.) Metode pred. posl. pot.

Pretpostavljeno je kako su matrice varijanci/kovarijanci varijabli homogene kroz grupe. Manje devijacije nisu toliko va ne, no prije donošenja NRQDþQLK *]DNOMXþ DND*SRWU matrice varijanci i kovarijanci unutar grupa.

Ispitivanje osposobljenosti laboratorija kroz regionalno ...

Prema točki 7.1 norme ISO 5725-2 upotrijebljena su dva pristupa: a) Grafičke metode: Mandelova h statistika i Mandelova k statistika b) Numeričke metode: Cohranov test i Grubbsov test II Računanje opće srednje vrijednosti i varijanci III Računanje Z vrijednosti Mandelova h i k statistika Statistika ...

USPOREDBA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI NOGOMETAŠA S OBZIROM NA ...

Deskriptivni parametri izmjerenih varijabli i višestruka analiza varijanci SVINAPADAČIVEZNIOBRAMBENI Fp As±SD As±SD As±SD As±SD min max min max min max min max

Faktorska analiza (Factor Analysis)

• Faktorska analiza glavnih komponenata polazi od ukupne varijance, te se izlučeni faktori zasnivaju na ukupnoj varijanci, dok faktorska analiza zajedničkih faktora diferencira zajedničku i specifičnu varijancu, te se izlučeni faktori zasnivaju na zajedničkoj varijanci.