Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vegetacijo

Hordeetum murini Libbert, 1932 – A ruderal association in ...

Članek obravnava vegetacijo asociacije Hordeetum murini Libbert, 1932 (Sisymbrietalia, Sisymbrion) na Kosovu. Asociacija je ena izmed šestih znanih ruderalnih združb na

FORAGING BEHAVIOUR OF SHEEP AT PASTURE WITH DIFFERENT TYPES ...

Obnašanje ovc na kraškem pašniku z različno vegetacijo Poskus je bil zastavljen z namenom proučiti obnašanje ovc na pašniku s čredinkami, v katerih so obstajale tri različne

SEZNAM CVETNIC IN PRAPROTNIC S PRILOGE II HABITATNE DIREKTIVE ...

sezffh_I_sept07. doc 2 Natura Physis Naziv ALP CEL 6130 34.2 Travišča z velikim dele em te kih kovin z vegetacijo reda Violetalia calaminariae X 6150 36.11 in 36.34 Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh X 6170 36.41, 36.43 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh X 6210(*) 34.32 ...

MAplE forEsTs of THE MonTAnE bElT In THE wEsTErn pArT of THE ...

Izvleček: V delu smo obravnavnavali vegetacijo javorjevih gozdov gorskega pasu ilirske florne province v Slo-veniji. Popisovali smo po standardni sredjeevropski metodi, talne razmere pa smo proučili s pomočjo reprezentančnih talnih profilov.

STATISTIČNA ZNAMENJA, KRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE STATISTICAL ...

2) Z vegetacijo porasle površine, ki ne sodijo v kategorijo gozdnatih površin in v evropskih razmerah obsegajo prete no kmetijske površine./

HAloPHIlE VEgETATIon oF THE sloVEnIAn sEACoAsT: THERO ...

Po VZETEk Halofitna vegetacija ob slovenski morski obali: Thero-salicornietea in Spartinetea Maritimae na kratki slovenski morski obali (sl. 1) prevladuje-jo flišni klifi z le pičlo razvito halofitno vegetacijo ob kamniti obali.

DIsTrIbUTIon AnD CommUnITIEs of

Halofilno vegetacijo vrst Crypsis acu-leata in Heleochloa schoenoides smo vzorčili s prilagojeno Braun-Blanquetovo metodo. Vse popisno gradivo smo klasificirali s programom JUICE.

Naravovarstveno vrednotenje ptic na reki Krki v Mestni ...

Tako je del pod vasjo Otočec bogat z večjimi ali manjšimi rečnimi otočki, večinoma poraščenimi z bujno lesno vegetacijo. Obravnavano območje med gradom Otočcem in izlivom reke Temenice smo glede na opisane biogeografske značilnosti razdelili na štiri bolj ali manj zaključene biogeografske ...

Pojmi v tabelah imajo naslednji pomen: - Priloga 1: Podrobni ...

V največji moţni meri je treba ohranjati vodne jarke, pripadajočo vegetacijo in druge elemente kulturne krajine. Prizadete površine je treba po končani ureditvi sanirati z avtohtono vegetacijo, nabrano v bliţini.

5 voda in hranilne snovi

vegetacijo (drevesa, zelišča) od koder evaporira (izhlapeva) nazaj v atmosfero. Odvisna od tipa gozda: - letna raven: iglavci 14-18% padavin, listavci 11%