Sputtr.com | Alternative Search Engine

Venaxi

musika da bavSvebi

– ui, gamaxsenda, modi, vnaxoT venaxi, yurZeni xom ar dam wifda? – ho, modi, vnaxoT venaxi, – daeTanxma Tedo. – „modi vnaxoT venaxi?~ es xom galeqsili patara xalxuri

ჰიმნი „თავისუფლება

TuTarCela - (doli, Wiboni) 22. gandagana 23. Kxorumi 24. xertlis Nnaduri 25. Tirni - orirama 26. mival guriaSi 27. Sen xar venaxi II diski

Janri filmis dasaxeleba mokle Sinaarsi for- mati ena avtori ...

brukis, tirelis, dablobis venaxi. franCakortas, IInaw. italia. vaxenhaimeris meurneobaIVnaw. avstria. IV-Vnaw. trentinos meurn. III 190 wT

CamoTvlili filmebis mosapoveblad dagvikavSirdiT: 53 64 86

55 dokumentuli axali samyaros Rvino yvelaferi rac SuSxunebs da qafdeba. evropuli Rvino Inaw. avstralia: paipers brukis, tirelis, rozmauntes, hanteris dablobis venaxi.

marika CikvaiZe

sarCevi I Tavi. musika Sen irgvliv gaarkvie: ra gaxsovs, ra - ara ..... 6 rogor movisminoT musika? ..... 8 `modi, vnaxoT venaxi~, anu ra ar is rondo ...

Tbilisi

me siyvaruli uzomo vici da amisaTvis mamuls geZaxi, sitkbo da madli qarTuli miwis _ Sen xar venaxi! zRva me aq ver davdeb zRvars, me aq ver vityvi leqss, yvelafers ambobs zRva, Tumca arafers wers.

mSvidobis, Tanxmobis, urTierTgagebis gziT!

Cems bavSobaSi cx-invalSi osis ramden-ime ojaxi saxlobda. aq cxovrobda kbilis eqimi (Tu teqniki) lado kulumbego-vi, romelsac Cvens ubanSi didi orsar-Tuliani saxli edga da iqve mozrdili venaxi hqonda. revoluciis Sem-deg cxinvalSi dasax-lda qristefore (fore) jioevi. mas mefis dros sasuli-ero akademia hqonda ...

vanis municipalitetis ekonomikuri ganviTarebis gegma

... saerTo farTobi 8795 16417 25212 aqedan / sas.sam.savargulebi 8795 10470 19258 maT Soris saxnavi 4718 914 5632 mravalwliani nargavebi 4077 345 4422 xexilis baRi 1706 93 1799 venaxi 2371 23 2394 Cai 122 122 TuTa 97 97 dafna 10 10 saZovari 9211 9211 meliorirebuli miwebi 2154 tyeebi 9897 9897 buCqnari 2501 2501 wylebi 1244 1244 gziT ...

maia oTiaSvili irina miqaZe

7 DDream little Dream of me 2 X X X X regTaimi 1 X X X jazis mimarTulebebi 1 X X X X X jorj gerSvini 1 X X X X X Waht's a Wonderful World 2 X X X X Finale 2008 - 6 X Sen xar venaxi X X revaz laRiZe simRera Tbilisze 2 X X xalxuri musika kompozitorTa SemoqmedebaSi 2 X X X X X Finale 2008 - 7 diriJoris xelovneba 1 X X X X legenda musikis Sesaxeb 1 eduardo di ...

erqvaniZeerqvaniZeerqvaniZeerqvaniZeerqvaniZe

aRdgeni-lia qarTl-kaxuri hangis mixedviT gelaTis kilos `Sen xar vena-xi~ (mag.1), qarTl-kaxuri hangis mixedviT Semoqmedis skolis `Sen xar venaxi~ (mag.2), dasavluri (xundaZe, 1911) hangis mixedviT aR-mosavleTis skolis `Sen xar venaxi~ (mag.3) da aseve Q 674-dan namdvili ...