Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vendimit

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Perdorni informacionin rreth Autoriteti Kontraktues ku punoni dhe njoftimin e kontrates dhe formularin e listes se cmimeve per te pergatitur formularin e vendimit te kontrates 8 MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Environmental Impact

... tjera te interesuara si dhe publikut, per rishikim.  Marrja ne konsiderate e VNM nga Autoriteti Kompetent, perpara se te merret Vendimi per Miratimin e Punimeve : Informacioni mjedisor dhe rezultatet e konsultimeve merren ne konsiderate nga ana e Autoritetit Kompetent si pjese per marrjen e vendimit mbi ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Këshilli i Ministrave

Drejtoria e Administrimit të Personelit dhe e Trajnimit përgjigjet për zbatimin e vendimit dhe për njoftimin me shkrim të punonjësit ndaj të cilit është marrë masa disiplinore.

BAZA LIGJORE

(I shfuqizuar) • UDHËZIM Nr.2/1 datë 16.6.1998: "Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, Nr.230, datë 4.4.1998: "Për privatizimin e pjesës së kapitalit themeltar në shoqëritë me kapital të përbashkët" (i shfuqizuar) • UDHËZIM Nr. 106, datë 01.07.2003 i Ministrisë së ...

Upravljački informacioni sistemi

SIM në nivelin operativ Menaxhmenti-I koncentruar në implementimin dhe në kontrollin e aktiviteteve ditore ne organizate.-Aktivitetet e tyre mvaren nga SIM i cili meret kryesisht me informatat interne.

GJYKATA SUPREME E KOSOVÀS

259 260 VENDIMET ADMINISTRATIVE GJYKATA SUPREME E KOSOVÀS [Gjykata Supreme duke vendosur mbi Konfliktin Administrativ - ankesa e refuzuar - kriteret pÎr fitimin e tÎ drejtÎs pÎr ndihmÎ sociale - Rregullorja e UNMIK-ut 2003/28 - Neni 40 (1) LKA] PaditÎsi paraqiti ankesÎ kundÎr vendimit tÎ ...

Manifestation Determination Review

Manifestation Determination Review - Albanian Faqe 1 e 2 MDE-OSE/EIS • IEPT Forms • July 2000 Shqyrtimi i Vendimit të Manifestimit Pjesëmarrësit Individët e mëposhtëm marrin pjesë në këtë Mbledhje të Shqyrtimit të Vendimit të Manifestimit.

Lista e Bartësve Privat të Arsimit të Lartë të ...

Lista e Bartësve Privat të Arsimit të Lartë të akredituar sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës nr.04/134 të datës 14 korrik 2010: Institucioni i akredituar Programet e akredituara Programet e akredituar për një vit me kusht Programet e pa akredituar Kolegji AAB-Riinvest ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Këshilli i Ministrave

4. Vula e QKR ka formen dhe elementet e percaktuara ne piken 2 te Vendimit, nr. 390, te Keshillit te Ministrave, date 6.8.1993 "Per rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe Ruajtjes se vulave zyrtare" me ndryshime" dhe shenimin identifikues "Qendra Kombetare e Regjistrimit".

për regjistrimin e studentëve në studimet deridiplomike ...

1 Në bazë të nenit 108, 109 dhe 110 të Ligjit mbi Arsimin Sipëror të R.M (Fleta Zyrtare e R.M nr. 35/2008), Vendimit të Këshillit të Rektoratit nga mbledhja e mbajtur me 24.02.2011, Rregullores për kushtet dhe