Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vendos

Individualized Education Program

Po Jo Nëse po, siguro udhëzime në alfabetin Braille dhe përdorimin e Braille-s, përveçse rastit kur Grupi i IEP-së (Programit Edukativ të Individualizuar ) vendos se udhëzimet në Braille ose përdorimi i Braille-s nuk është i përshtatshëm për nxënësin (mbas një vlerësimi të ...

Gjykata Kushtetuese vendos në favor të kërkesës së ...

BASHKIMI I SINDIKATAVE TË PAVARURA TË KOSOVËS THE UNION OF INDEPENDENT TRADE UNIONS OF KOSOVA Adresa:Rr."Nëna Terezë" 35, 10 000 PRISHTINË, Tel/fax:++381(0) 38 229 838, e-mail:bspk@etuc.org Gjykata Kushtetuese vendos në favor të kërkesës së punëtorëve të Fabrikës së Tubave ...

PASQYRE E MBAJTJES

{ EMBED Word.Picture.8 } PASQYRE E MBAJTJES NE BURIM DHE PAGIMIT TE TATIMIT [3] Nr. Rregjistrimit të Punëdhënësit [4] Emri i Punëdhënësit [5] Adresa e Punëdhënësit Telefon [6] Emri i Personit të Kontaktit Telefon [7] Vendos 'X' në kutinë e duhur nëse nuk po dorëzoni për herë të ...

KËRKESË PËR REGJISTRIM NË TVSH

KËRKESË PËR REGJISTRIM NË TVSH [5] Qëllimi i regjistrimit (ju lutem vendos një "X"): [6] Qarkullimi në 12 muajt e fundit: [8] A keni nevojë për vizitë edukative? [9]

LIGJ Nr.9780, datë 16.7.2007 PËR INSPEKTIMIN E NDËRTIMIT

Inspektorati Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar, gjatë ushtrimit të përgjegjësive të parashikuara në nenin 9 shkronjat "a" dhe "b" të këtij ligji, merr masat e mëposhtme: a) vendos gjoba ndaj kryeinspektorëve dhe inspektorëve të inspektorateve ndërtimore dhe urbanistike në nivel bashkie ...

BASHKIMI SOVJETIK GJAT PRFUNDIMIT T LUFTS S DYT BOTRORE

Gjatë luftës në buqësi ishte zbatuar një politikë relativisht liberale.Fshatarët ishin lejuar ti kushtonin një pjesë të mirë të kohës së tyre kultivimit të bimve buqësore në kopshtet e tyre të vogla private.Pas luftës, në mënyr të veçant pas vitit 1950, u vendos një kontroll ...

Tabelat për Deklaratën e Tatimit në Ardhurat e Korporatave

N ë se (c) ë sht ë num ë r pozitiv, vendos 0 n ë kutine [19]. Shënim: Shp. E krijuara nga shërbimet argëtuese të biznesit janë të kufizuara në 50% të faturimit e cila përsëri fufiqhet në 2% të qarkullimit.

Përshkrimi i Dispozitave nga Ligji Nr. 02/L­70 Ligji për ...

Nëse personi që është përgjegjës për vendosjen e shenjave në rrugë, nuk i vendos shenjat: vijën përkatëse gjatësore në rrugë, kurse në rrugët rajonale dhe magjistrale, të shënuara edhe me vija anësore. 650 ­ 6.500

STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Ai do të ketë fuqinë e subjektit për provizionet e këtij Statuti: 1) të vendos për përmbajtjen dhe strukturën e tij akademike, shkencore, artistike dhe programet profesionale të mësimit dhe kërkimeve; 2) të vendos për metodologjinë e mësimit dhe studimeve të të punësuarve; 3) të ...

LIGJ Nr.10 019, datë 29.12.2008

Në këtë rast qendra e re e votimit ngrihet, për sa është e mundur, në të njëjtën godinë me qendrën ekzistuese të votimit dhe numërtohet sipas sistemit unik kombëtar të numërtimit të qendrave të votimit; b) një zonë qendre votimi ka më pak se 150 zgjedhës, vendos që ajo t'i ...