Sputtr.com | Alternative Search Engine

Verzekeringnemer

en is een aanrader voor iedereen die zich in het ...

verzekeringnemer daadwerkelijk heeft bereikt (dus: aangete kend met bericht van ontvangst), wil de verzekeraar zich op de rechtsgevolgen van de door haar tot de verzekeringnemer

Polisvoorwaarden All-inMætis

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Aanvraagformulier Het formulier en de eventueel bijbehorende bijlage(n) waarmee verzekeringnemer de overeenkomst heeft aangevraagd. 1.2.

Levensverzekering Algemene voorwaarden van de verzekering

Levensverzekering Algemene voorwaarden van de verzekering Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringnemer De (r echts)persoon die de verzekering gesloten heeft of diens rechtsopvolger(s).

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringnemer Degene die de verzekering heeft aangegaan. Indien de verzekeringnemer een niet-natuurlijk persoon is, wordt het bestuur daarvan met de verzekeringnemer gelijkgesteld.

Yarden Uitvaartverzekeringen

Verzekeringnemer is de premie verschuldigd bij vooruitbetaling gedurende de overeengekomen premieduur of tot uiterlijk het overlijden van Verzekerde.

YARDEN UITVAARTVERZEKERINGEN NV VOORWAARDEN YARDEN ...

Verzekeringnemer kan de Verzekering binnen 30 dagen na ontvangst van de polis opzeggen zonder premie verschuldigd te zijn. In dit geval wordt de Verzekering vanaf de ingangsdatum met terugwerkende kracht ontbonden.

Algemene voorwaarden - Prima Auto Polis model 966-11

Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n) 1. de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde (volgens art. 7:925 BW), de eigenaar, de houder, de bestuurder en de met het motor rijtuig vervoerde personen; 2.

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen ...

verzekeringnemer gewezen wordt op zijn opzeggingsrechten. Een en ander dient op ondubbelzinnige wijze te gebeuren, zodat de verzekeringnemer desgewenst zijn

© V erbond van V erz ek er aar s, maar t 2004 40747 ...

1 Persoonsgegevens Wie is de (eerste) verzekeringnemer? Naam Man Vrouw Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Sofi-nummer Nationaliteit Beroep Soort bedrijf Wie is de tweede verzekeringnemer?

VOORWAARDEN**EURO*GARANTPLAN*EGP.062008©

Artikel*1*Begripsomschrijvingen In *het*kader*van*deze*verzekering*wordt*verstaan*onder: Verzekeringnemer**: **degene*die*de*premie*heeft*voldaan*e/o*op*wiens*naam*het*verzekeringscertificaat *****is*gesteld.