Sputtr.com | Alternative Search Engine

Visini

The highly debated seismogenic source of the 1693 eastern ...

ABSTRACT We investigate the likely source for the 1693, January 11 earthquake by applying an original simulation procedure to a large number of seismogenic models proposed in the literature and considering different geometries, kinematics and magnitudes.

Pravilnik o polaganju strucnog ispita-sa prilozima

Microsoft Word - Pravilnik o polaganju strucnog ispita-sa prilozima.doc

P R A V I L N I K O Č L A N S T V U

Iznose članarina određuje Upravno vijeće HZN-a odlukom o visini članarine u HZN-u. Članak 9. Članovi mogu posebnim doprinosima pridonijeti razvoju pojedinih područja normizacije ili pojedinačnim pro-jektima normizacije.

ZAKON

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE ("Sl. list SRJ" br. 9/2001) Član 1 Du nik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze plaća zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, po stopi utvrđenoj ovim zakonom.

POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA

Mesto _____ Datum _____ POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA Popunjava poslodavac Potvrđujem da je _____, JMBG _____ iz _____ (adresa), sa ličnom kartom broj ...

RAD NA VISINI

PS Telefonija AD RAD NA VISINI TF-OHS-446-104 Izdanje: C , Izmena: 0 septembar 2009. Strana 2 od 3 1.0 PREDMET 1.1 Ovim postupkom se utvr*uje obim, vrsta i na*in upotrebe zaštitne opreme za bezbedan rad na visini, kao i opšti zahtevi za lica koja rade na visini. 1.2 Ovaj postupak se odnosi i ...

Odluka o visini naknada za upotrebu drûavnog puta

Odluka o visini naknada za upotrebu drûavnog puta Na osnovu člana 13. stav 1. tačka 10) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje drûavnim putevima („Sluûbeni glasnik RS", broj 115/05) i člana 22. stav 1. ta čka 11) Statuta Javnog preduzeća za upravljanje drûavnim putevima ...

ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2010 ...

ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2010. GODINE JOŠ NIJE DONETA do donošenja Odluke primenjuje se 87 din. po èasu Odlukom o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2009. godine

Povezanost dentalne starosti i antropometrijskih parametara ...

Obim grudnog koša ( srednji) određivan je u visini menosternale (tačke koja se nalazi na medijalnoj liniji tela u visini spoja III i IV rebra sa grudnom kosti), paralelno sa stajnom osnovom.

O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu ...

142. Na osnovu člana 39 st. 2 i 3 Zakona o turističkim organizacijama ("Sl. list RCG", broj 11/04 i 46/07) i člana 36 stav 1 tačka 3 Statuta Opštine Herceg Novi, ("Sl. list RCGOpštinski propisi", broj 15/04), Skupština opštine na sjednici održanoj dana 29.12.2009. godine, donosi O D L U ...