Sputtr.com | Alternative Search Engine

Visokogradnje

Oznaka JUS JUS Numbering

... koji se uzima u obzir pri dimenzio-nisanju - Zapreminska masa Bases for design of structures - Action due to the selfweight of structures non-structural elements and stored materials used in structural design - Density 19 91.080.01 JUS U.M1.047 1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje probnim opterećenjem ...

PRAVILNIK O SADR IN I I NAČINU IZRADE TEHN I ČKE ...

Microsoft Word - 19.doc ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****!"*#***#"**$%** &****'*****(* **'***'***** ** * * ***** ***** ***** ***** ***** ***** *** ***** ***** * ***** * ***** *!**"#$%&*%* * *'%&* ***)**** ***** ***** ...

Izašao je novi PRAVILNIK O SADRŽINI I NA INU IZRADE TEHNI ...

Izašao je novi PRAVILNIK O SADRŽINI I NA INU IZRADE TEHNI KE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE VISOKOGRADNJE koji je objavljen u Sl.Glasniku RS br. 15/2008 od 6/02/2008 a primenjuje se od 14/02/2008 tj. osmog dana od objavljivanja u

1 Proračun ortogonalnih ramova na dejstvo zemljotresa - A ...

Objekti visokogradnje I kategorije koji su van seizmičkih područja analiziraju se prilikom projektovanja na opterećenja intenziteta VII stepena, sa koeficijentom K o = 1.0.

O SADRéINI I NA Č INU VRäENJA TEHNI Č KOG PREGLEDA ...

... lan 25 Tehnički pregled objekata izgrañenih, odnosno rekonstruisanih bez grañevinske dozvole i izdavanje upotrebne dozvole vröi se na osnovu projekta izvedenog objekta na način i u postupku propisanim ovim pravilnikom i propisima kojima se ureñuje sadrûina projekta izvedenog objekta visokogradnje ...

NASTAVNI PLAN I OKVIRNI PROGRAM Za područje graditeljstva ...

2 STRUKTURA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Opći podaci o programu-zanimanju 2. Nastavni plan 2.1. Potrebna stručna sprema nastavnika 3. Okvirni program 3.1.

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE

razlikuje konstruktivne, nekonstruktivne, elemente obrade i elemente opreme u objektu. 2.2. razlikuje elemente prema polo aju u objektu 3.1. određuje polo aj konstruktivnih zidova I vertikalnih serkla a na zadatoj osnovi, prema pravilniku za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima ...

LITERATURA uz Deo B

LITERATURA uz Deo B /1/ Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima , Službeni list SFRJ, Beograd, 1981, sa naknadnim dopunama /2/ Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton , Službeni list br. 07-719/1, Beograd, 13.02.1986 ...

REGULATIVA - uvod

... tehničkom pregledu objekta Pravilnik o izdavanju odobrenja za izgradnju objekata Pravilnik o vršenju stručnog nadzora nad izgradnjom objekata Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju objekata Pravilnik o sadržini projekta izvedenog objekta visokogradnje ...

Građevinsko preduzeće „Napred" AD Lider domaće visokogradnje

Građevinsko preduzeće „Napred" AD Lider domaće visokogradnje Nekada se jedan eta sprat gradio i do 30 dana, a danas ga „Napredovci" urade za najviše pet dana.