Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vjetor

Raiffeisen Bank Sh.a. 2006 Raiffeisen Bank Annual Report 2006

Ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit ishte 2.5 %. Sistemi Bankar pati një rritje të kreditimit prej 55 %, të aktiveve prej 25.7 % dhe të depozitave prej 20.2 %

RAPORT VJETOR prova

UNDP LOCAL GOVERNANCE PROGRAMME 5 TABLE OF CONTENTS Introduction ..... 7 Foreword by Anna Stjarnerklint About the Programme..... 9 Fier Gjirokaster Kukes Clusters ...

Raporti vjetor i KAA-se versioni dyte

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova agjensioni kosovar kundËr korrupsionit agencija za borbu protiv korrupcije na kosovu kosovo anti-corruption agency ...

NiNTh ANNuAl RepoRt 2008-2009

REPUBLIKA E KOSOVËS INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT RAPORTI I NËNTË VJETOR 2008-2009 drejtuar Kuvendit të Kosovës Telefoni: ++381 38 545 303 Telefaksi: ++381 38 545 302 e-mail: ombudspersonkosovo@ombudspersonkosovo.org ueb-faqja: www.ombudspersonkosovo.org REPUBLIKA E KOSOVËS ...

THE ORTHODOX POST

... on Page 3 KENDI SHQIP (The Albanian Corner) By A. Llupa Shtator 2009 Këtë muaj po japim një përmbledhje për Vitin Kishtar …Ndonëse 1 Shtatori është konsideruar si fillimi i Vitit Kishtar, prapëseprapë , sipas kalendarit të Kishës Orthodokse, qendra reale liturgjike e ciklit vjetor të ...

raporti 2009 angsht

2 ANNUAL REPORT ON ACTIVITY OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF ALBANIA FOR THE YEAR 2009 INTRODUCTION Founded in 1972, the Academy of Sciences of Albania is the most important scientific institution in the country, consisting of the most distinguished scientists, academics, associated academics and ...

Annual Report

Raporti vjetor final print.cdr. SIFE University of Tirana SIFE University ofTirana 2005-2006 Annual Report 2005-2006 Annual Report We inspire your dreams, The Philosophy: "Iamparticularly ...

Raporti Vjetor

| 3 Raporti Vjetor 2010 BQK PËRMBAJTJA Fjalë hyrëse ----- 11 Fjala hyrëse e Guvernatorit ----- 13 Bordi i ...

2009-2010 PLANI MESIMOR VJETOR Grupi i III

INSTITUCIONI ARSIMOR PARASHKOLLOR - 2 - "MEHMET AKÝF " TÝRANA (GRUPÝ III-të) GJENDJA E GRUPÝT DHE E FËMÝJËVE  Fëmijë të rregjistruar për herë të parë vijnë nga grupi i dytë : .....  Femra: ....  Meshkuj: .....  Të gjithë të vaksinuar : .....  Gjendja ...

RAPORTI VJE TOR

Policia e Kosovës 3 Raporti vjetor 2008 DEKLARATË E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË POLICISË SË KOSOVËS Raporti vjetor i Policisë se Kosovës për vitin 2008 , për aktivitetin e këtij institucioni është ...