Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vlaganje

INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA – L J U B L J A N A ...

Povzetek Vlaganje gospodarstva v inovacije in RiR je po letu 1998 stagniralo, do leta 2002 je naraslo samo za 3,5 odstotka. Zato tudi konkurenčnost ni narasla in dodana vrednost na zaposlenega

Razmerje med zemljiškoknjižnim in izvršilnim postopkom (ob ...

Elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov (omejevanje postulacijske sposobnosti strank) Eno od odmevnejših procesnopravnih rešitev, ki jih je želela uvesti novela ZZK-1C, je bilo obvezno elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov prek t. i. kvalificiranih vlagateljev.

svetovalna.klet-brda.si

VLAGANJE OLJK èetrtek, 09 november 2006 Za konzerviranje plodov oljk obstaja veè naèinov, od katerih vam prikažemo dva pogostejša za vlaganje zelenih oljk: NARAVNI NAÈIN: 1.

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO ...

2) PODATKI O VLAGANJIH V OKVIRU GOSPODINJSTVA ZAVEZANCA Vsako vlaganje se v preglednici vpisuje v eno vrstico in mora imeti svojo zaporedno številko.

VZAJEMNI SKLAD NFD 1 DELNIŠKI

Vzajemni sklad je usklajen z Direktivo Sveta Evropskih skupnosti o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (85/611/EEC z dopolnitvami).

O IZVAJANJU UKREPOV - JANUAR – JUNIJ2011

VLAGANJE V INFRASTRUKTURO ZA OSKRBO S PITNO VODO  Aktualno stanje (vodooskrbni sistemi A, B, C in D): SISTEM A:  Izdelane idejne zasnove in idejni projekti.  Izdelan in potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta.  Podpisana je pogodba s svetovalnim inženirjem.

PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA - CILI ZA DELO

Del anketiranega mened menta je pripravljen na vlaganje v zdravje zaposlenih. Ugotovitve predstavljajo podlago za natancnejše nacrtovanje dela pri Pharovem projektu in postavitev prioritet ter nacrtovanje promocijskih aktivnosti v fazi implementacije (4) .

VPLIV CENOVNE AKCIJE POSPEŠEVANJA PRODAJE NA IZBIRO BLAGOVNE ...

4 časovno omejenem obdobju z namenom spodbuditi k poskusu izdelka oziroma storitve, povečati povpraševanje ali izboljšati kakovost izdelka oziroma storitve (Završnik, 2005, str. 2). 1.2 Glavni razlogi za večji pomen in vlaganje sredstev v pospeševanje prodaje Kot e omenjeno, je v svetu opazen ...

1 Ravnanje z odpadno embalažo v sistemu SLOPAK

3 Vlaganje v trajnostni razvoj pomeni tudi vlaganje v lepšo prihodnost za vse nas. Pomen trajnostne uporabe odpadkov in odgovornega ravnanja z njimi je v tako imenovanem 6. akcijskem načrtu za okolje izpostavila tudi Evropska komisija, ki je med sedem tematskih strategij uvrstila tudi ...

VLOGA ZA INVESTIRANJE

PODATKI O VLAGANJIH V OKVIRU KMEČKEGA GOSPODINJSTVA Vsako vlaganje se v preglednici vpisuje v eno vrstico in mora imeti svojo zaporedno številko.