Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vlaganje

Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13 ...

Za namene te direktive in ob upoštevanju člena 3 so KNPVP tisti podjemi, katerih: (a) edini namen je skupno vlaganje kapitala, zbranega pri javno­ sti, v prenosljive vrednostne papirje ali druga likvidna finančna sredstva, navedena v členu 50(1), in ki poslujejo po načelu razpršitve tveganj ...

Elektronsko poslovanje z zemljiško knjigo- uvajanje ( ZZK-1C ...

... pridobitve varnega predala in pridobitve izpiskov in elektronskih vlaganj predlogov.  Obrazložitev ID (identifikatorjev od Geodet.uprave in t.i. strojnih identifikatorjev v ZK za vsako pravico ) 2 10.45-12.00 Dušan Kočar, univ. dipl. prav., Nepremičninski servis d.o.o.  elektronsko vlaganje ...

IZOBRA EVANJE ZA RAZVOJ V ZAHODNI AFRIKI

Tabela 4.1.3.2: Javno vlaganje v izobra evanje kot odstotek dr avnega proračuna in kot odstotek BDP na prebivalca leta 1961 Kot % dr avnega proračuna 1961 Kot % BDP na prebivalca 1961 Slonokoščena obala 20 3,6 Burkina Faso 13 2,3 Mali 13 2,2 Mavretanija 14 3,2 Niger 11 1,5 Senegal 11 2,6 Togo 20 2,3 Vir: Khoi (1967: 354).

Sušilni stroj

Spreminjanje strani odpiranja vrat Da bi si olajšali vlaganje in pobiranje perila iz stroja, se lahko po potrebi spremeni stran odpiranja vrat. To bodo za vas storili strokovnjaki pooblaščenega servisa.

L E T N I P R O G R A M

Hkrati z uresničevanjem tega LPIO bodo potekale tudi aktivnosti, ki imajo dolgoročnejši vpliv na razvoj izobra evanja odraslih : - spodbujanje in vključevanje drugih ministrstev, lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev in civilne dru be v načrtovanje, vlaganje in uresničevanje sprejete ...

STRATEGIJA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ...

Zaposleni v javni upravi so njeno glavno premoženje in za nadaljnji uspeh uprave je bistvenega pomena vlaganje v kadre. Organizacijska odličnost se začne z zaposlovanjem pravih kadrov, vendar hitro zahteva njihovo nadaljnje izobraževanje, usposabljanje in razvoj.

VLADA - MDDSZ

Drugi cilj, h kateremu bo usmerjena pozornost MDDSZ, je sistemska zagotovitev spodbud delodajalcem za vlaganje v varno in zdravo delo. Z istim vprašanjem se ukvarja večina držav članic EU.

1. LETNO POROČILO - O IZVAJANJU UKREPOV - ZAKONA O RAZVOJNI ...

Vlaganje v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo Projekt vodooskrbe Pomurja je vključen v Zakon o razvojni podpori v Pomurski regiji v obdobju 2010 -2015, kjer v 11. členu piše, da se vlaganja v infrastrukturo za oskrbo Pomurske

JAVNI IN ZASEBNI ZAVOD

dobiček nepridobitnim organizacijam ostal za vlaganje v dejavnosti, zaradi katere so ustanovljene, in naj ne bi bil predmet redistribucije (Kamnar: 1999, 32).

Poslovni dosežki / pomembni dogodki

• Trimo med najboljšimi delodajalci leta 2006 - institut Sofos je v sodelovanju s Planetom GV Trimu podelil priznanje za izobraževalni menedžment kot nagrado za sistematično vlaganje v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;