Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vlasni

Komercijalna Banka - Serbian Mega Bank

Da li Banka namerava da menja vlasni~ki status i da li je do sada imala dokapitalizaciju? - Banka je do sada imala 15 emisija vlasni~kih akcija, odnosno dokapitalizacija.

(Microsoft Word - Lista neophodne dokumentacije za otvaranje ...

... prava kod klijenta (pojedina*no), potrebno je da se prilo e: For all the stated natural persons who own directly or indirectly (through legal person) of 25% or more of control rights with the client, it is necessary to enclose: → Li * na karta ili pasoš za svako fizi*ko lice iz Izjave USK o vlasni ...

History of the Serbian Dinar

koji ne pravi razliku izme|u vlasni~kih struktura - da li je u pitanju privatni ili dr`avni, odnosno doma}i ili strani kapital. Postoji mogu}nost da se zainteresovani investitori informi{u

Z A K O N O SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA

Z A K O N O SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA Glava I OSNOVNE ODREDBE Sadr aj Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravo svojine i druga stvarna prava, dr avina na pokretnim i nepokretnim stvarima, kao i način sticanja, prenosa, zaštite i prestanka ovih prava.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RA*UNA -REZIDENTI

Ukoliko iz navedene dokumentacije nije mogu/e utvrditi neophodne podatke o vlasni.koj strukturi potrebno je prilo iti akt o osnivanju/statut ili drugi dokument iz kojih se mogu utvrditi neophodni podaci uz izjavu potpisanu od strane zakonskog zastupnika, punomo/nika ili prokuriste kojom potvr3uje ...

LOKALNI EKONOMSKI SERVISNI PROVAJDERI BOSNE I HERCEGOVINE

... Procjena konkurencije za proizvode Projekta Main competitors in the market (names and market shares) Glavni konkurenti na trzistu (imena i ucesce na trzistu) GLAVNI KONKURENTI U PROIZVODNJI NA NA[EM [IREM OKRUZNJU SU: ODP „@ITOPROMET" PRIJEDOR (oko 10 % jer je kvalitet lo{) MLIN U PRIVATNOM VLASNI[TVU ...

PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR JAHTI

... biti kori*a**ena za: Ime i adresa vlasnika (The name and address of Owner) Udio (Shares) Length (m) B. Vlasni*atvo B. Ownership Gross tonnage Breadth (m) Bruto tona*~a Du*~ina (m) Net tonnage Previous name Proposed names Call sign IMO number Previous Register CRNA GORA REGISTAR JAHTI YACHT REGISTER IZJAVA O VLASNI ...

Trup izra đen iz vinilesterske smole na epoxi bazi Hull made ...

čnika u vlasni čkoj kabini Stereo CD (mp3-USB) with 2 speakers in the master cabin Surround system (BOSE) u salonu Surround system (BOSE) in saloon

Special Show for Rottweiler PRIJAVNICA / ENTRY FORM

Prijavljeni psi u vlasni*atvu *lanova HKS-a moraju biti upisani u Hrvatsku rodovnu knjigu. Za pse u dvojnom vlasni*atvu sa stranim dr*~avljaninom ukoliko nije nostrificiran u Hrvatskoj rodovnoj knjizi pla **a se upisnina po cjeniku za strane izlaga*e.

HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG - VLASNISTVA za intelektualno ...

republika hrvatska dr®avni zavod za intelektualno vlasni©tvo zagreb, 31. 08. 2011. hrvatski glasnik intelektualnog vlasni©tva 18, 2011, 8, 2465 - 2704