Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vlastite

ANALIZA VIJEKA TRAJANJA DO ZAMORA OŠTEĆENE LOPATICE ROTORA ...

Centrifugalna sila uzrokuje efekt ukrućivanja, tj. povećanja vlastite frekvencije s brzinom vrtnje. Stoga postoji opasnost da se u području nominalne brzine vrtnje neka od vlastitih frekvencija pobudi nekim od harmonika (višekratnika brzine vrtnje).

Porezne i poslovne vijesti

October 2009 Porezne i poslovne vijesti Tax and Business Newsletter SADRŽAJ Mišljenja Ministarstva financija •*Porezni*tretman*podmirenja*kamata*obračunskim* plaćanjem •*Tretman*porezom*na*promet*nekretnina*u*slučaju* podjele*ustanove •*Porezni*tretman*unosa*vlastite* (privatne)*imovine* u*obrt ...

PROIZVODNJA TEKSTILA I ODJEĆE

Većinom se njihov izvoz temalji na usluž­ nim poslovima, čija je sadašnja cijena niska i nedostatna za pokriće domaćih bruto troškova rada, stoga je poslovod­ stvo tvornica upućeno na stalnu brigu o: 1. snižavanju troškova proizvodnje 2. razvoju i izradi vlastite kolekcije i 3. promociji svoje ...

POLJOPRIVREDA AGRICULTURE

direktnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje poljoprivrednih poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga – obrazac TRG 33).

POVEZANOST NACIONALNOG IDENTITETA I ALOCENTRIZMA/IDIOCENTRIZMA

Čovjek se oblikuje ne samo u odnosima s ljudima s kojima dijeli zajednički ûivotni prostor, s roditeljima, partnerom, prijateljima, kolegama, već i povezanoöću sa öirom zajednicom vlastite nacije, većinu čijih članova nikada nije upoznao.

Elektrostimulacija srca u svjetlu novih smjernica

Dodavanjem elektroniËkog sklopa koji zamjeÊuje spontanu srËanu ak-tivnost asinkroni elektrostimulator se pretvara u stimulator na zahtjev, koji stimulira samo onda kada frekven-cija vlastite srËane aktivnosti padne ispod osnovne frekvencije elektrostimulatora.

POST I GNU V AWA OS TI GNU V AWA

REC ja ispolnuva svojata misija preku pro-movirawe na sorabotkata pome\u nevladinite organizacii koi rabotat na za[tita na `ivotnata sredina, vlastite, biznis sekotrot i drugi zinteresirani strani, i preku poddr[ka na slobodna razmena na informacii za `ivotnata sredina i u~estvo na javnosta vo ...

Porezne i poslovne vijesti

Hrvatskog standarda financijskog izvješćivanja 12 stoji da ako poduzetnik otkupi svoje vlastite instrumente (trezorske dionice ili udjele) formiraju se rezerve iz dobiti za vrijednost tih instrumenata.

PROGRAM / PROGRAMME

... različitih oblika akutne i kronične dijalize, kao i drugih vidova liječenja bolesnika metodama izvantjelesne cirkulacije, transplantacije bubrega i arterijske hipertenzije, sudionici će imati priliku čuti novosti i preporuke za dobru medicinsku praksu te priliku da u raspravi iznesu vlastite ...

Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja ...

Kod nekih su ta oštećenja po-vezana s precijenjenim osjećajem vlastite vrijed-nosti i laganjem 24. S druge strane, lezije dijela temporalnog režnja i amigdale rezultiraju agresivnošću, impulzivnošću, teškoćama u samokontroli, nedostatkom empatije i zabrinutosti i teškoćama u ...