Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vodama

Konvencija o balastnim vodama Duo

uprava pomorkse sigurnosti me Đunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, 2004 international convention for the control and management of

NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 9(2): 169-182 - DIVERSITY AND ...

BARBUS U VODAMA CRNE GORE Izvršena istraživanja su pokazala da u vodama Crne Gore egzistiraju tri vrste iz roda Barbus: Barbus balcanicus Kotlik,

POD POKROVITELJSTVOM CONFERENCE SPONZORED BY - MINISTARSTVA ...

ZAGAĐIVANJE SLIVA TIMOKA OTPADNIM VODAMA IZ NASELJA POLLUTION OF TIMOK CONFLUENCE BY URBAN WASTE WATER Snežana Lazarević, Rada Jovanović, Danijela Lukić, Selena Zlatković

DIRECTIVE 2006/118/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ...

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(1) thereof,

O KVALITETU OTPADNIH VODA I NAČINU NJIHOVOG ISPUŠTANJA U ...

Član 13 Unutrašnje kanalizacije koje nemaju priključak na javnu kanalizaciju nego imaju septičku jamu, a koje su izgrađene prije stupanja na snagu ovog pravilnika, smatraju se privremenim i mogu se koristiti pod uslovima iz Zakona o vodama, ovog pravilnika i sanitarno-tehnoloških propisa za ...

ADVANCED OXIDATION PROCESSES (AOPs) APPLIED FOR WASTEWATER ...

Razmatrane su mogućnosti primjene naprednih oksidacijskih procesa za uklanjanje farmaceutskih aktivnih tvari prisutnih u gradskim vodama, vodama iz bolnica i industrijskim otpadnim vodama uslijed neadekvatnog uklanjanja istih konvencionalnim postupcima obrade voda.

ZAKON O VODAMA (Objavljen u "Sl. list RCG", br. 16/95) I ...

ZAKON O VODAMA (Objavljen u "Sl. list RCG", br. 16/95) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Vode, kao prirodno bogatstvo, su u opštoj upotrebi i koriste se u skladu sa uslovima i na način kojim se obezbjeđuje njihovo racionalno korišćenje, zaštita i drugi opšti interesi propisani zakonom.

Zakon o vodama

280. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAäENJU ZAKONA O VODAMA ("Sl. list RCG", br. 27/07 od 17.05.2007) Proglaöavam Zakon o vodama, koji je donijela Ustavotvorna skupötina Republike Crne Gore na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2007 ...

FBiH Zakon o vodama

ZAKON O VODAMA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Predmet Zakona (1) Ovim Zakonom uređuje se način upravljanja vodama unutar teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

Određivanje nitrata u vodama za piće, površinskim i podzemnim vodama Determination of dissolved nitrate in drinking water, surface and ground water