Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vrednostima

Učestalost lokalno uznapredovalog karcinoma prostate kod ...

Poseban rezultat predstavlja visoka zastupljenost metastaza u regionalnim LČ koja je dijagno-stikovana kod 2/7 (28,57%) bolesnika sa PSA vrednostima do 4 ng/ml. U ovoj grupi bolesnika postojala je značajna razlika između pretpostavljene zastupljenosti N1 statusa koja je u okviru Partinove tabele bila ...

Tumor marker CA-125 i adneksni zapaljenski tumori*

Međutim, kod svih slučajeva, gde postoji opterećenje u ličnoj ili porodičnoj anamnezi, ili na ultrazvučnom nalazu postoje morfološka odstupanja u odnosu na karakterističan nalaz za zapaljenski tumor, sa niskim vrednostima IO i hi-pervaskularizacijom koja bi mogla da ukazuje na neoangio-genezu u ...

TIMSKI MENAD MENT I NOVI DUH TOLERANCIJE U SVETU RADA

Da bi timski rad bio uspešniji, članovi tima moraju se relativno lako identifikovati sa zajedničkim timskim vrednostima koje moraju biti u skladu sa individualnim vrednostima ili pak bar više od pojedinačnih vrednosti, sa vrednostima preduzeća i opštedruštvenim vrednostima.

o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u ...

Na osnovu člana 93. stav 2. tačka 1) Zakona o vodama („Sluûbeni glasnik RS", broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sluûbeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i ...

UREDBA O INDIKATORIMA BUKE, GRANI Č - NIM VREDNOSTIMA ...

uredba o indikatorima buke, grani Čnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Štetnih efekata buke u Životnoj sredini ("sl. glasnik rs", br. 75/2010) Član 1

417 Lapcevic - Koncepcija kvalitetnog udzbenika za tehnicko i ...

vrednostima društva, da podstiče na samostalno rasuđivanje i zaključivanje, da izaziva emocije, estetski utiče na učenika, da pobuđuje njihovu radoznalost i podstiče motivaciju

PRAVILNIK O GRANI Č - NIM VREDNOSTIMA, METODAMA MERENJA ...

Član 1 Ovim pravilnikom se propisuju grani čne vrednosti imisije, imisije upozorenja, epizodno zaga đenje vazduha, metode sistematskog merenja imisije, kriterijumi za uspostavljanje mernih mesta i na čin evidencije podataka.

Laboratory for palynology Department of biology and ecology ...

nau čni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne s redine, Donji Milanovac, Srbija. Juhasz, M,.Babiak, J., Radiši ć, P., Faur, A. and Borbely, B. 2000: First results of an international

A NEW RECORD OF CHOROTERPES PICTETI (EATON, 1871 ...

"Nasa ekoloska istina", V Naucno-strucni skup o prirodnim vrednostima i zastiti zivotne sredine, Conference Proceedings, 294-298. [Fauna Ephemer-optera of the River Dabusnica spring region].

UTICAJ ŽENSKIH POLNIH HORMONA NA PARODONCIJUM TOKOM ...

U vrednostima gingivalnog indeksa, indeksa kr varenja i recesije gingive nije bilo statistički značajne raz like (p>0,05) između tri faze menstrualnog ciklusa.