Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vrednot

DOBI EK VREDNOT – DRUŽBENO ODGOVORNO UPRAVLJANJE PODJETIJ ...

dobi ek vrednot – druŽbeno odgovorno upravljanje podjetij za trajno in uspeŠno poslovanje – pogled krŠ anskih poslovneŽev drago rudel, pierre lecocq*

VPLIV OTROäKIH TISKANIH MEDIJEV NA OBLIKOVANJE VREDNOT ...

univerza v ljubljani filozofska fakulteta oddelek za sociologijo oddelek za pedagogiko in andragogiko diplomsko delo vpliv otroäkih tiskanih medijev na oblikovanje vrednot - primer revije ciciban ätudijski program : pedagogika in sociologija kulture mentorici : dr.

MODELIRANJE HABITATA KLOPA Ixodes ricinus - DIPLOMSKO DELO ...

vrednot ureja Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02 in 67/03). Pravilnik o ozna˚evanju zavarovanih obmo˚ij naravnih vrednot (Ur. l. RS, št.

FromINSPIRE to Slovenian SDI

... Območja nevarnosti naravnih nesreč GIS-Ujme in Informacijski sistem okolja URSZR Ozračje ARSO Meteoroloöke značilnosti ARSO Oceanografske geografske značilnosti Morske regije Biogeografskeregije Register naravnih vrednot Zavod za varstvo narave, ARSO Habitatiin biotopi Register naravnih vrednot Zavod za ...

P SO IG H LOA LV O JGA I J IEZ IK NO GN IT IVN E PS IHO LOG ...

R az lik e m ed spo lom a R az lik e m ed spo lom a R ok each R ok each (1973) (1973) sdmV vriR ourE bž D oinN dnaO as T ksE av e vt au rnost 433M...O 988ŠKI(N=6 3216 r5 a) ng 633Ž

Oseba in dobro

V odsotnosti splošno sprejemljivih norm, moralnih vrednot in avtoritet, je celotno breme moralnega odločanja prelo eno na posameznika kot osebo, ki mora v razmerah, katerih kompleksnost presega vse doslej znane kulturne forme, avtonomno sprejemati odločitve in jih uveljavljati na način, ki mu ...

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR

vrednot, na podlagi izmerjenih izsledkov pa ugotavljanje temeljnih značilnosti kulturnih orientacij. Širšega pomena pojma kulture se izogibajo.

Učenje človekovih pravic - Tematski dosjeji 3

U^ENJE ^LOVEKOVIH PRAVIC 7 Uvod V času med 25. in 29. oktobrom 2004 je EIP Slovenija - Šola za mir že drugič v Sloveniji organizirala Evropski regionalni trening učenja človekovih pravic in vzgoje za mir, tokrat z delovnim naslovom »Učenje vrednot in spretnosti demokratičnega državljanstva v ...

EUROPEAN COMMISSION

... SOCIAL BUSINESS IN PROGRESS Rua Garcia de Orta - Vale das Flores 3030-188 Coimbra PT - Portugal 223 726,48 80,00 15 Center drustvo za pomoc osebam z monjami avtizma AUTISM 112 Lavriceva ulica 5 2000 Maribor SI - Slovenija 233 060,00 79,99 16 Moja Soseska, zavod za ohranjanje in razvoj osnovnih cloveskih vrednot ...

Uvodna beseda Introductory words

Prostovoljstvo pa ne le, da spodbuja uresničevanje skupnih evropskih vrednot, kot sta solidarnost in nediskriminatornost, ampak tudi povezuje različne dru bene skupine, in to je v te kih ekonomskih razmerah zelo pomembno.