Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vrijednost

Organska tvar i pH u tlima istočne Hrvatske

Dobiveni rezultati pokazuju da preko 90% analiziranih površina ima vrijednost organske tvari manji od 3%, a preko 50% površina ima pH vrijednost ispod 5,5.

NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZA PROCJENU BRZINE LETA

SportLogia 6 (2010) 2: 49-54 52 niti jednadobijena vrijednost K-S testa ne prelazi grani*nu vrijednost mo*~emo zaklju*iti da mjerni instrumenti dobro razlikuju ispitan-ike te zadovoljavaju kriterij osjetljivosti.

STATISTICKI BILTEN STATISTICAL BULLETIN STATISTIˆKI BILTEN

Vrijednost uvoza i izvoza iskazuje se u konvertibilnim markama KM. U tabelama za 1997 i 1998 godinu uradena je konverzija vrijednosti robnog prometa iz USD prema KM, ...

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Vrijednost proizvodnje godišnje iznosi 41.942.400,00 kuna. Uz pretpostavku da se sa samo 25% površina zasijanih višegodišnjim leguminozama (3.177 ha) ...

Utjecaj koncentracije hranjive otopine i NaCl na razvoj p ...

U slijedeša dva tretmana dodana su 20 ili 40 mmol NaCl kako bi postigli EC-vrijednost hranjive otopine 4 ili 6 dSm -1 . Niţe biljke i manji broj listova zabiljeţeni su kod cv. Caman u odnosu na cv. Dinero 16 dana od poţetka tretiranja.

porezne i poslovne vijesti tax and Business newsletter

Mišljenja Porezne uprave Mišljenja Porezne uprave opinions issued by the tax administration Porez na dodanu vrijednost N a temelju upita poreznog obveznika, Porezna uprava izdala je pisano mišljenje o obračunavanju poreza na dodanu vrijednost u slučaju postavljanja vlastitih osnovnih ...

EKOLOŠKO-BIOSISTEMATSKE KARAKTERISTIKE POTO NOG RAKA

Izra*unata vrijednost Fulton´s Conditions Factor ( R ICK ER , 1975) i Crayfish Constant, ( A DEGBO YE , 1981) ukazuje da je muûjak u boljem kondicionom stanju, ...

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Bruto vrijednost proizvodnje se definiše kao tržišna vrijednost svih proizvedenih roba i usluga koje proizvedu rezidentni proizvođači tokom obračunskog razdoblja.

kn Poklon

Vrijednost poklona 120 kn 1995 kn. AZ302 Cube MCM2000 Data Traveler 109 SPF4628/4608 SD/SDHC class 10 Philips Philips Kingston Philips Kingston GoodDrive 495 kn 555 kn 60kn

Zakon o porezu na dodatu vrijednost

Zakon o porezu na dodatu vrijednost Zakon je objavljen u "Slu benom listu RCG", br. 65/2001 i 12/2002 . • I OPŠTE ODREDBE • II PREDMET OPOREZIVANJA • III PORESKI DU NIK • IV PORESKI OBVEZNIK • V MJESTO OPOREZIVANJA • VI NASTANAK OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV • VII PORESKA OSNOVICA ...