Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vroulik

HOa-RSKOOL B-ENKE-R

manlii(/vroulik: fjlale/female: years in grade (in gr.): geboortedatum: birth date: i.d. nommer: i.d. number: vorige skool: previous school huistaal: iioi!1e language: 'r|oeveel kinders ln gesin: i-jow many children in family: i.ioeveel kinders in hoerskool bekker: how many children in bekker higfi school; gaan leerling ...

Nuusbrief 2. News letter 2 2008

Vir hierdie doel sal „n register deur die sekretaris van die Wes-Kaap Tak soos volg bygehou word, naamlik: Spesie Manlik/vroulik Persoon Kontak besonderhede E. gratus Manlik Gert Encephalartos (021) 123-4567 E. gratus vroulik Gert Encephalartos (021) 123-4567 ens. „n Register (soos hieronder aangedui) sal ook ...

Natuur- wetenskappe

Natuurwetenskappe Intermediêre Fase Werkskedule en Onderwysersgids Die Werkskedule en Onderwysersgids vir die Natuurwetenskappe bied ondersteuning aan onderwysers by die implementering van die NKV.

AppliCATioN for resiDeNCe ACCommoDATioN

... residence accommodation for/aansoek om koshuisverbly f vir 20 personal particulars of applicant/persoonlike inligting van aansoeker title/titel surname/van initials/voorletters date of birth/geboortedatum y y y y m m d d id preferred name/noemnaam gender of applicant/geslag van aansoeker male/manlik female/vroulik ...

APPLICATION FOR LEARNER’S LICENCE LIST OF POSSIBLE ...

vroulik Geslag (merk met X) Surname Van Initials and first names (not more than 3) - Voorletters en voorname (hoogstens 3) (initials/voorletters) (first names/voorname)

Noodlottige kindermishandeling: 'n literatuuroorsig en die ...

Die meerderheid slagoffers was vroulik (14, 73.7%). Die rasverspreiding van slagoffers was soortgelyk aan die bevolkingsamestelling van die Vrystaat: gevalle swart 79%, wit 10.5%, bruin 10.5%, Indiër 0%, en ander 0%, teen-oor die Vrystaatse bevolking van swart 84.5%, wit 12.0%, bruin 3.0%, Indiër 0.1% ...

VOORTGESTTE LIDMAATSKAP VAN LIDMAATSKAP VAN MEDIESE FONDS

... Titel/Title Van/Surname Voorletters/Initials J J J J M M D D Identiteitsnommer Identity number Geboortedatum Date of birth Taal Language A E Huwelikstaat Marital status Getroud Married Ongetroud Unmarried Weduwee/Wewenaar Widow/Widower Geskei Divorced Geslag Sex Manlik Male Vroulik Female ...

Only one entry per form, although several entries can be paid ...

... R 120.00 (60 km, 74 km + 60 km MTB) SHORT ROUTE (35KM and 30 KM MTB) POSTAL& LATE ENTRIES R 50.00 Tandems Each rider to pay Blind cyclists FREE Temporary number R 10.00 I include the amount of: Surname/Van: First Name/Voornaam: Male/Manlik: Female/Vroulik: ...

MySchool MyVillage MyPlanet Supporter Card Application

Tit el: Naam: Van: ID Nommer:* Pos adres: P oskode: E-pos adr es: Telefoon (H): T elefoon (W): Selfoon nr: Tipe kaart aansoek: Nuwe kaart U besonderhede: Geslag: Manlik Vroulik Vervanging Indien U reeds *n MySchool onders teuner is, vul asseblief U huidige k aart nommer in: 2.

MEDI-CLINICPRIVATE HOSPITAL GROUP

... Cell/Sel Code/Kode Code/Kode Relationship/Verwantskap Tel No. ( ) Tel No. ( ) CPT Code/Kode ICD Code/KodeSADA Code/Kode PRE-ADMISSION FORM/VOOROPNAMEVORM D 1220 Signature/Handtekening Date/Datum Completed by/Voltooi deur Print/Drukskrif, E A Male/Manlik Gender/Geslag Private/Privaat* Female/Vroulik This ...