Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vroulik

D 3440 New Logo

... woonadres code/kode e-mail/e-pos: occupation/beroep tel date of birth/geboortedatum business address/werkadres full name/voornaam language/taal e a general ward/algemene saal semi-private/semi-privaat* accommodation choice/verblyfkeuse private/privaat* male/manlik gender/geslag female/vroulik if ...

APPLICATION FOR REGISTRATION AND LICENSING OF MOTOR VEHICLE

RSA ID RSA ID foreign ID buitelandse ID business reg. no. besigh.reg.nr. Soort identifikasie (merk met X) Identification number Identifikasienommer Country of issue if foreign ID Land van uitreiking indien buitelandse ID Gender of person/ Nature of organisation (mark with X) male manlik female vroulik one-man business ...

MEMORANDUM NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE 12 - WPM ...

Female_Vroulik (Ignore spelling – both genders must be entered) 1 1 2 3.6 • Sciences checkbox is resized to exactly 15 pt 9 • Subject names are aligned at 8 cm or 3.15 " 9

AANSOEK OM BETREKKING • APPLICATION FOR EMPLOYMENT

Amptelike taal waarin u u korrespondensie verkies Official language in which you prefer your correspondence Manlik Male Vroulik Female Getroud Married Ongetroud Single Geskei Divorced Wewenaar Widower Weduwee Widow Vir amptelike gebruik For official use (Sertifisering van geboortebesonderhede. ens.) (Certifying of ...

Counselling across cultures: experiences of intern clinical ...

Twee van die swart intern-sielkundiges in die proefgroep moes vroulik wees en twee van die wit intern-sielkundiges in die proefgroep moes manlik wees.

DECEMBER 2008 Southern Cape Old Car Club

Daar is ook nou meer persone van die skoner geslag op die komitee, naamlik Wilna en Elsa, dus kan lede iets meer vroulik verwag om uit die komitee te kom.

C.*DECLARATION BY APPLICANT / VERKLARING DEUR AANSOEKER*

Female / Vroulik Male / Manlik Appendix A + B / Aanhangsel A + B _____ _____ Fully registered / Vol geregistreerd _____ _____ Total / Totaal _____ _____ 11.

Examination Preparation Guidelines Grade 9 November 2011

Geslag: manlik en vroulik 14. Voornaamwoorde , betreklike voornaamwoorde 15. Persoonsname 16. Afkortings 17. Sinonieme, antonoeme 18. Samestellings 19.

AANSOEK OM TOELATING in 2010 vir studie in 2011

PERSOONLIKE BESONDERHEDE PERSONAL DETAILS TITEL: TITLE: VOORNAME: FIRST NAMES: VAN: SURNAME: HUWELIKST AT US: MARITAL STATUS: GESLAG: GENDER: GEBOORTEDAT UM: DATE OF BIRTH: MANLIK MALE ID Nommer: ID Number: Dd/mm/jjjj Dd/mm/yyyy VROULIK FEMALE EEN (1) GESERTIFISEERDE KOPIE van die volgende dokumente moet aangeheg wees en ...

APPLICATION FOR FINANCIAL AID APPLICATION FOR FINANCIAL AID////

... SECTION A - Personal particulars AFDELING A AFDELING A AFDELING A AFDELING A - Persoonlike besonderhede Student number Studentenommer Title Titel Initials Voorletters Surname Van First Names Voorname Race Ras African Swart White Wit Coloured Kleurling Indian Indië r Other Ande r Gender Geslag Male Manlik Female Vroulik Date of ...