Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vrstama

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike ...

Verižni indeksi putničkih kilometara u kopnenom prijevozu prema vrstama prijevoza Chain indices of passenger-kilometres in inland transport, by type of transport ..... 19

Ptice Sr bije i Crne Gore - veličine gnezdilišnih populacija

... primenu savremenih metoda prikupljanja, obrade i prezentovanja podatka (atlasi, crvene knjige) intenzivno započeto sa odgovaranjem po pojedinim grupama u poslednjim decenijama 20. veka (atlas ptica grabljivica 1977-1996., cenzus kolonija čaplji i kormorana 1998., pregledni radovi o pojedinim vrstama, ...

Pravilnik o vrstama radio stanica za koje se ne izdaje dozvola

7 119-135 kHz 66 dBμA/m ** 10 m *****!* ***** ERC/REC/70-03 135-140.0 kHz 140.0-148.5 kHz 42 dBμA/m ** 10 m 37.7 dBμA/m ** 10m-** *****!* **** ***** ***** ERC/REC/70-03 EN 300 330 148.5-1600 kHz -5 dBμA/m ** 10 m-**

www.dzs.hr

promet prema vrstama turisti Čkih mjesta i vrstama usluga u 2010. turnover, by types of tourist resorts and types of services, 2010 tis. kn

Evropskosrce ivota II faza Europe'sLivingHeartII phase

Natura 2000-Cilj Započinjanje procesa predlaganja područja u BiH za Natura 2000 mre u putem sakupljanja podataka o vrstama i staništima sa vrstama i staništima sa liste Aneksa I i II Direktive o staništima EU Juni 2009 Site designation process in B&H by collecting data on species and ...

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA

Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, te njihovi dijelovi i derivati / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for commercial purposes and specimens of Annex I plant species artificially propagated for commercial purposes in accordance with Articles 28 and 30 ...

hrvatskiturizamubroj ka ma croatiantourism in numbers

POTRAŽNJA PREMA VRSTAMA SMJEŠTAJA A2. TOURIST DEMAND BY TYPE OF ACCOMMODATION U prvom polugodištu 2010. godine najveći broj noćenja zabilje en je u hotelima (44%), a među ostalim smještajnim kapacitetima ističu se kampovi (22%) i privatni smještaj (16%).

UPRAVLJANJE HLA * ENJEM ULJNIH ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Kad se predvi*a kombinirano hla*enje transformatora, naru*itelj osim nazivne snage transformatora kod naju*inkovitijeg hla*enja definira i snage pri manje u*inkovitim vrstama hla*enja.

ŠTETE OD MRKOG MEDVJEDA (URSUS ARCTOS L.) NA ŠUMSKIM ...

Oštećenja su razvrstana prema širini oštećenja na stablu, a njihov raspored po vrstama drveća prikazan je na slijedećim grafikonima: Oštećenje na stablima smrče 9% 91% do 1/3 obima stabla 1/3 do 2/3 obima stab la Grafikon 2.

Utjecaj obrade tla na korovnu floru u ozimoj pšenici

Varijante obrade tla bile su: CT – konvencionalna obrada, oranje lemešnim plugom na 30 - 35 cm; CP – rahljenje ţisel plugom na 15 - 20 cm; DH – tanjuranje na 8 -10 cm. U korovnoj flori bili su najbrojniji vrstama jednogodišnji širokolisni korovi (24), zatim višegodišnji širokolisni ...