Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wamebis

araoficialuri Targmani Sesrulebulia wamebis msxverplTa ...

2 araoficialuri Targmani Sesrulebulia wamebis msxverplTa reabilitaciis saerTaSoriso sabWos (IRCT), kopenhageni, dania, proeqtis fistambolis protokolis danergvafl (IPIP) farglebSi, evro - komisiis finansuri mxardaWeriT.

International Instruments and Mechanism for the Fight against ...

International Instruments and Mechanism for the Fight against Torture - A Compilation of Legal Instruments and Standards on Torture Last Updated July 4, 2007 wamebis winaaRmdeg brZolis saerTaSoriso instrumentebi da meqanizmebi - wamebasTan dakavSirebuli samarTlebrivi dokumentebisa da ...

gaerTianebuli erebis organizaciis adamianis uflebaTa

araoficialuri Targmani Sesrulebulia wamebis msxverplTa reabilitaciis saerTaSoriso sabWos (IRCT) , kopenhageni, dania, proeqtis "stambolis protokolis danergva" (IPIP) farglebSi, evro - komisiis finansuri mxardaWeriT. gaerTianebuli erebis organizaciis adamianis uflebaTa

National Human Rights Commissions and Ombudspersons' Offices ...

adamianis uflebaTa dacvis erovnuli komisiebi da ombudsmenis institutebi/ombudsmenebi, rogorc wamebis prevenciis erovnuli meqanizmebi "wamebis winaaRmdeg konvenciis fakultaturi oqmis" farglebSi National Human Rights Commissions and Ombudspersons' Offices / Ombudsmen as NPMs - Georgian

saqarTvelos generaluri prokuraturis adamianis uflebaTa dacvis ...

WrelaSvilis, b.bregaZis da l.beruCaSvilis Cvenebebi winaswari dakavebis izolatrorebSi policiis TanamSromlebis mxridan maTi cemisa da wamebis faqtze. #7405953 ss saqmeze braldebulis saxiT pasuxisgebaSi iqnen micemulni j.janxoTeli da b.xvistani, xolo #7405954 ss saqmeze braldebulis saxiT pasuxisgebaSi iqna ...

sainformacio furceli

2 s a i n f o r m a c i o f u r c e l i 2006 wlis aprili - maisis Tveebis adamianis uflebaTa dacvis sammarTvelos sainformacio angariSi asaxavs mocemul periodSi: • pirTa cemisa da wamebis; • ukanono patimrobis; • religiur niadagze adamianTa uflebaTa darRvevis; • adamianiT da ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ...

iakobis Jamiswirvisa da `wminda habos wamebis” teqstTa urTierTmimarTebis sakiTxisaTvis Sesveneba: Cai, yava seqcia 2, III sxdoma, Tavmjdomare ana

prioriteti Priority - 2008 wlis agvistos omi – ori wlisTavi ...

uflebaTa evropuli konvenciiT garantirebuli me-3 (wamebis akrZalva), me 5 (Tavisuflebisa da xelSeuxeblobis ufleba), me-6 (samarTliani ganxilvis ufleba), me-8 (piradi da ojaxuri cxovrebis pativiscemis

adamianis uflebebi da fsiqiatria

... eZlevaT damatebiTi sakvebi, Tambaqo, gadaadgilebis Tavisufleba da sxva. aseTi problema gansakuTrebiT mwvaved dgas bedianis fsiqonevrologiur saavadmyofosa da qutiris fsiqikuri janmrTelobis centrSi. wameba da araadamianuri mopyroba fsiqiatriul dawesebulebebSi araadamianuri mopyrobis da wamebis Sesaxeb sau- ...

proeqti

... bralad edeba Tanamdebobaze yofnis periodSi Sesabamisad samoxeleo an samewarmeo an sxva organizaciaSi samsaxuris interesis winaaRmdeg mimarTuli danaSaulis Cadena, ukanono Semosavlis legalizacia, gamoZalva, miTviseba an gaflangva, gadasaxadebisagan Tavis arideba, sabaJo wesebis darRveva, wameba, wamebis ...