Sputtr.com | Alternative Search Engine

Warmoebisagan

SIGMA

maTi wina gamocdilebis gaTvaliswinebiT da warmoebisagan mouwyveteli treiningi rogorc wesi sxvanairad aris organizebuli. 17. T&D saqmianoba moiTxovs did fulad ...

kadrebi? wyveten wyveten yvelafers! yvelafers!

ganaTlebas (warmoebisagan mouwyvetlad, saRa-mos saaTebSi) iReben arsebuli biznes-erTeule-bis menejerebi. ruseTTan SedarebiT, ZiriTadi sxvaoba swavlebis RirebulebaSia ...