Sputtr.com | Alternative Search Engine

Warwerebi

qarTuli enis flobis doneebis aRweriloba

Wanebis anu lazebis didi nawili dRevandeli TurqeTis teritoriazea dasaxlebuli, mcire nawili ki saqarTvelos teritoriaze cxovrobs. svanuri enis dialeqtebia: balszemouri, balsqvemouri, lentexuri da laSxuri. qarTuli enis uZvelesi werilobiTi Zeglebi - warwerebi, xelnawerebi, saistorio da iuridiuli dokumentebi ...

ACADEMIA

p1.p65. academia 34! "! #$! %&'''!! %'%!! (! (#")!"*+$,!-#". $! #""/$ 0! #"))$%%!0! 1(2 2#21 (31$ #3 $ ((! #--11 11(1 1 $ 021 1 ((! 1-!--2!

afxazeTis epigrafikuli Zeglebis klasifikaciis

Weduri warwerebi, daaxloebiT 20-mde warwera, romelTa Soris gviani periodis warwerebi jer kidev ar aris Seswavlili, rogorc epigrafikuli Zegli. sagulisxmoa, rom aseTi suraTi gvaqvs maSin, roca afxazeTis regioni specialuri epigrafikuli kvlevis areali arasodes gamxdara da warwerebis ZiriTadi nawili ...

`mwignobroba

... im qarTul damwerlobas, romliTac Sesrulebuli uZvelesi epigrafikuli Zeglebi me-5 saukuniT, e.i. adreqristianuli xaniT TariRdeba. intensiuri arqeologiuri Ziebis Sedegad aRmoCnda mravali epigrafikuli Zegli qristianobamdeli xanisa, magram maT Soris - arc erTi qarTuli `asomTavruliT~ Sesrulebeli. es warwerebi ...

afxazeTSi qarTuli istoriul-kulturuli

... materialuri faseulobebis mniSvnelovani Zeglebi _ umTavresad udidesi mxatvrul-istoriuli mniSvnelobis mqone, zogi unikaluric ki, qristianuli sakulto (saeklesio) nagebobebi, Sua saukuneebis feodaluri ansamblebi, kedlis mxatvrobis uiSviaTesi nimuSebi da am mxatvrobis mier Semonaxuli istoriuli warwerebi _ ...

T h e U d i a n W r i t i n g s

alba alba alba albanuri warwerebi sasanTleebze nuri warwerebi sasanTleebze nuri warwerebi sasanTleebze nuri warwerebi sasanTleebze albanuri anbani albanuri anbani albanuri anbani albanuri anbani didi mniSvneloba eniWeboda axalgazrda qar Tveli mecnieris, Semdgom akademikosis, b-n ilia abulaZis mier 1937 wels ...

buneba 4 maia bliaZe rusudan axvlediani

11 gaukeTe warwerebi im qveynis nawilebs, romlebic eratosTenes rukaze iyo gamosaxuli: rgolebSi Cawere rukisa da globusis saerTo da ganmasxvavebeli niSnebi:

sazogadoeba ''bilikis'' zafxuli

... daTvalierebisTvis fuli gvTxova, Ceki gamogviwera da wavida. oSki X saukunis 50-60-ian wlebSi taoel bagrationebs au-giaT. formiT da zomiT bagratis taZars mogagonebT (rac Sesv-lisTanave deda emiliamac aRniS-na), odesRac taZars oTxi kari hqonia. aq mravladaa Semonaxuli Zveli qarTuli warwerebi, romle-bic ...

Museum Rehabilitation Council appeals to sponsors: LET US ...

... Nona Nebieridze THE SYNTACTICAL AND MORPHOLOGICAL FUNCTION OF THE " ל " PREFIX IN THE HEBREW AND MODERN JEWISH LANGUAGE vaxtang nikolaiSvili.....240 qarTlis (iberiis) samefos teritoriaze aRmoCenili ebrauli warwerebi ...

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF GEORGIA

istoriuli drois saqarTveloSi uZvelesi mwerlobis naSTebi, xelnawerebi, sigel-gujrebi da uZvelesi warwerebi, qarTuli welTaRricxva. III. saqarTvelos TvalsaCino eklesia-monastrebis mokle istoria. eqvTime TayaiSvils Tavis programaSi xazgasmuli aqvs agreTve isic, Tu ris codna moeTxovebodaT studentebs