Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wasuliyo

qarTvelno, erTad RvTisaken!

... bada, _ ambobda qmari aRsarebisas, iyo is, Tu riT momekla es kaci. amas rom vfiqrobdi da vuyureb-di micvalebuls, mkvlelma mezo-belma, daiCoqa da meubneba, me movkali Seni coli, radgan Zalian miyvarda da yvelaferze uars meubneboda!~ am sityvebma qmarze imdenad imoqmeda, rom mezobels uTxra, Sin wasuliyo, ...

genderul JurnalistTa saerTaSoriso koalicia

Cemgan gansxvavebiT. igi unda wasuliyo ZmasTan aseT dRes da mieloca misTvis. da wavida. me ki saxlSi marto davrCi da Tavs Cemi qmris ukanono colad vgrZnobdi, mitovebu-lad da ubedurad. mere me mivlinebaSi wavedi da roca davbrundi, mezoblisgan gavige, dedamTili yofiliyo CvenTan. nuTu yinuli daiZra? araferi ...

ekonomikuri danaSauli pur-produqteulis industriaSi

... danaklisi, rac saxelmwifo biujetma ganicada. mocemul periodSi ruseTSi 1 kg. xorbali Rirda saSualod 0.26 lari, Sesabamisad zemoT moyvanili aRuricxavi tvirTis Rirebuleba sazRvarze Seadgenda 462,973.7 xorbali * 0.26 larze = 120,373,162 lari. ganbaJebis Sedegad am Tanxidan biujetSi unda wasuliyo 120,373,162 ...

Tavi 22 msoflios uZvelesi profesia

53 Tavi 22 msoflios uZvelesi profesia moxuci mwyemsis ambavma jonaTani sul daabnia. xelisuflebaTa bazari Zalzed damaintrigeblad JRerda. amitomac gadawyvita, Tavadac wasuliyo da enaxa vinme, vinc fulis dabrunebaSi daexmareboda. _ amisTana sanaxaoba ar unda gamotovo, - Tqva moxucma mwyemsma da ...

saqarTvelos Tavdacvis saministro

ColoyaSvili Caeba am omSi da fexSi daiWra. man winadadeba miiRo, rom lazareTSi ∗ wasuliyo samkurnalod, meTauroba ki sxvisTvis gadaeca. mamacma meomarma uari Tqva mkurnalobaze, frontze darCa, `arwivis bude~ sabolood daisakuTra da brZolaSi kidev erTxel daiWra. amjerad ufro mZimed, mkerdSi miiRo Wriloba ...

iveriis RmrTismSoblis xati

... RmrTisadmi angelozebrivi siyvaru-liT, viTarca lampari. qalwuli mariamis msgavsad igi cxovrobda taZarSi, romlis uxi-lav naTelsa da idumal mdumarebaSi mas esmoda maradisobis xma. misi aRmzrdeli niam-fora uambobda ninos, Tu rogor waiRes uflis kvarTi ierusalimidan mcxeTaSi. wmida ninom moisurva wasuliyo ...

erekle meoris samxedro

Teimurazi ver endo cbier Sahs, magram imisaTvis, rom arc qveyana Caegdo safrTxeSi, arc taxtis memkvidre gaewira mZevlobisaTvis, gadawyvita, TviTon wasuliyo iranSi; ra Tqma unda, am SemTxvevaSi, Teimurazma sakuTari Tavi gawira, radgan aravin icoda, rogor Caivlida misi viziti iranis mrisxane gamgebelTan ...

Tavi 11 ZalauflebiT vaWroba

26 Tavi 11 ZalauflebiT vaWroba vidre jonaTani fiqrobda saiT wasuliyo, mas uecrad Cafskvnili, mxiaruli qali SeefeTa. qalma marjvena xeli CamoarTva da didxans ar uSvebda. _ rogor brZandebiT? ra mSvenieri dRea, ara? - elvis siswrafiT warmoTqva man da ufro magrad mouWira xeli, - ledi bess tvidi var ...

A1 v Russia

`k5~ ruseTis winaaRmdeg faqtobrivi garemoebebi "k" aris uzbekeTis moqalaqe. 1996 wels igi gaxda "hizb ut-tahriris" wevri (TviTgamocxadebuli, araZaladobrivi islamuri politikuri moZraoba), ris Sedegadac iZulebuli gaxda, wasuliyo uzbekeTidan, mTavrobis mier am jgufis winaaRmdeg devnis gamo. mravalma ...

ierusalimis jvris mona ierusalimis jvris monassssteriteriteriteri

... uReli itvirTes. ori wlis manZilze iyo nino niaforis gverdiT da `hkiTxvida yovladve vnebaTa maTTvis qristesTa: jvarcmisa, daflvisa da aRdgomisa misisa da samoslisa mis da tiloTa da sudarisa, da jvarisa~. swored misgan Seityo ninom, rogor waiRes uflis kvarTi ierusalimidan mcxeTaSi da moisurva wasuliyo im ...