Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wieku

Choroba scheuermanna - problem diagnostyczny i leczniczy w ...

przeglĄd pediatryczny 2010, vol 40, no 4 231 praca oryginalna 2010, vol 40, no 4, 231-234 choroba scheuermanna – problem diagnostyczny i leczniczy w wieku rozwojowym

METODA DENSYTOMETRYCZNA IN VIVO W OPARCIU O RADIOGRAMY KOŒCI ...

W odniesieniu do wieku kalendarzowego badanego dziecka gêstoœæ relatywna jest miernikiem ogólnych wymiarów koœæca i masy koœci, ...

Bibliotekarz XXI wieku ñ umiejŒtnoúci i predyspozycje do ...

107 Paulina We igt Biblioteka G‡Ûwna Politechniki Krakowskiej weigt@biblos.pk. edu.pl Bibliotekarz XXI wieku ñ umiejŒtnoúci i predyspozycje do pracy z u¿ytkownikiem Librarian of 21 st century ñ skills and abilities to work with the user Abstrakt Referat dotyczy zawodu bibliotekarza w ...

Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym ...

153 Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym Alkoholizm i Narkomania 2008, Tom 21: nr 2, 153ñ171 '2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym The ...

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS

o średniej wieku 48,95 ± 10,59 lat. Grupę kontrolną sta - nowiło 18 honorowych dawców krwi w wieku 21–66 lat, o średniej wieku 46,06 ± 12,93 lat.

Częstość występowania, śmiertelność oraz czynniki ...

Pol. 2009; 17, 1: 32-38 słowa kluczowe: delirium, czynniki ryzyka, majaczenie wśród chorych w podeszłym wieku. www.gp.viamedica.pl 38 Gerontologia Polska 2009, tom 17, nr 1 PIŚMIENNICTWO 1.

Baciak-Internet - Agora XXI wieku

Microsoft Word - Baciak-Internet - Agora XXI wieku.doc. Global Media Journal-Polish Edition ***** ***** **** ***** ***** ***** ***** *****s*** ***** *****s** *!*****s"**#**** ...

Genomika-dziedzinawiedzy XXI wieku

Genomika-dziedzinawiedzy XXI wieku Pawe³ Mackiewicz 1, Jolanta Zakrzewska-Czerwiñska 2, Stanis³aw Cebrat 1 1 Zak³ad Genomiki, Instytut Genetykii Mikrobiologii, Uniwersytet Wroc³awski, Wroc³aw 2 Zak³ad Mikrobiologii, Instytut Immunologiii Terapii Doœwiadczalnej im. L. Hirszfelda, Polska ...

Was the Alaska Purchasea Good Deal?1

Was the Alaska Purchasea Good Deal? 1 David Barker University of Iowa Email: david-barker@uiowa.edu August 10,2009 1 I am grateful for comments and assistance from Scott Barton, John Binder, David Galen-son, Dan Harwig, Stephen Haycox, Bill Hoing, Narayana Kocherlakota, Kelvin Latta, Deirdre ...

Carbon dioxide, global warming

On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground Carbon dioxide, global warming