Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wilaze

turizmi: ekonomika da biznesi

giorgi WilaZe saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi da turistuli momsaxureba: samarTlebrivi aspeqtebi 274 George Chiladze Georgian Civil Code And Tourist Servise: Legal Aspects 278

krebulSi "qarTveluri memkvidreoba"-X

... Robakidze as a public speaker vladimer wverava - iagor gabrielis Ze WilaSvili (1790-1838 ww.) - saqarTvelos uzenaesi mTavrobis prokurori Vladimir Tsverava - Iagor Gabriel Chilashvili - prosecutor of the supreme government of Georgia (1790-1838) vladimer wverava, eldar TavberiZe - vasil maTes-Ze WilaZe - ...

Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature

oTar WilaZe sivrcis ori saxe.....279 besik xaranauli azris silaRe..... .....283 jemal qarCxaZe Tavisufal pirovnebad yofna.....

intonaciis roli winadadebis sainformacio struqturis formirebaSi

Cven kursze swavlobdnen: arli TayaiSvili, meri ZiZiSvili, nargiz goguaZe, irina volkova, cisana abzianiZe, medea wilosani, leli baram-iZe, zaira arseniSvili, guram barnovi, Tamaz WilaZe, gela gabunia..., amaTgan zogi Cven Soris aRar aris.

I kurselebis sia

4. dukaSvili zaza 5. TamaziSvili nino 6. mangasaradis georgios 7. farcvania ana 8. CanaxCidis mixeili 9. WilaZe TinaTin 10. javaxiSvili uCa

fasebis furceli

... TinaTin mRvdliaSvili 100 leqsi 2008 4 33 jansuR Carkviani 100 leqsi 2008 4 34 tariel Wanturia 100 leqsi 2008 4 35 rezo amaSukeli 100 leqsi 2009 4 36 geno kalandia 100 leqsi 2009 4 37 viqtor gabeskiria 100 leqsi 2009 4 38 iza orjonikiZe 100 leqsi 2009 4 39 ioseb griSaSvili 100 leqsi 2009 4 40 oTare WilaZe 100 leqsi 2009 4 41 Tamaz WilaZe 100 ...

ლიტერატურა:

"Tbilisi" oTar WilaZe 37. "sizmari" akaki wereTeli 38. "krwanisis yayaCoebi" - lado asaTiani gramatika: 1. bgera da aso 2. bgeraTa klasifikacia da sametyvelo organoebi 3. marcvali.

silabusi silabusi silabusisilabusi (saswavlo masala da ...

Sesavlis, disciplinis swavlebis gegmis, kiTxvebisa da literaturis siis darTviT) avtori: a/profesori giorgi WilaZegiorgi WilaZegiorgi WilaZe giorgi WilaZe

profesiuli standarti qarTuli ena da - maswavleblis

... levan goTua, mirza gelovani, giorgi SatberaSvili, oTar CxeiZe, guram rCeuliSvili, Wabua amirejibi, arCil sulakauri, ana kalandaZe, givi gegeWkori, rezo inaniSvili, rezo WeiSvili, naira gelaSvili, murman lebaniZe, nodar wuleiskiri, muxran maWavariani, nodar dumbaZe, merab elioziSvili, oTar WilaZe ...

vaCuqoT erTmaneTs wignebi

15 eqspresi~ III levan berZeniSvili `wminda wyvdiadi~ yvela bakur sulakauris gamomcemloba. qarTuli poezia _ niko gomelauris gardacvalebis Semdeg misi `ubis leqsi~ gayidvebis saocari tempiT wels pirvel adgilzea: I niko gomelauri `ubis leqsi~ II oTar WilaZe `leqsebi da poemebi~, arete III ana kalandaZe ...