Sputtr.com | Alternative Search Engine

Witskrif

WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT -

6.2.5 Witskrif 6 oor Inklusiewe Onderwys 7. Breë beleidsrigtings, prioriteite, en strategiese doelwitte Die strategiese doelwitte van die WKOD is om:

310510.Final White Paper SE

Western Cape Provincial Government: Draft White Paper on Sustainable Energy Page 2 of 92 _____ Table of Contents Abbreviations ...

Support for female entrepreneurs in South Africa: Improvement ...

Die vraag ontstaan of die posisie van vroulike entrepreneurs met betrekking tot finansiering, konsul-tasie, opleiding en die verskaffing van infrastruktuur enigsins na die verskyning van die Witskrif verander het. 'n Delphi-ondersoek is onder kenners omtrent die ontwikkeling van vroulike ...

MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING

Witskrif op Maatskaplike Welsyn,1997 Die witskrif sit die beginsels, riglyne, voorgestelde beleide en programme vir die ontwikkelingsmaatskaplike welsyn in Suid-Afrika uiteen.

NASIONALE BELEID OP ASSESSERING EN KWALIFIKASIES VIR SKOLE IN ...

Die proses om al die leerders (insluitend gestremd, begaafd en talentvolle leerders) te assesseer, moet die beginsels wat in hierdie beleid en in die Witskrif 6 op Onderwys op Inklusiewe Onderwys, 2001, uiteengesit is, volg.

DIE ONDERRIG VAN GASVRYHEIDSTUDIES VOLGENS 'N ...

Die belangrikheid van hierdie elf beginsels word verder beklemtoon deurdat dit in die Witskrif oor Onderwysvoorsiening in die RSA (Suid-Afrika, 1983:3-4) opgeneem en onderskryf is.

Appendix A Cover letters and letters of informed consent

geword met die publikasie van Witskrif nr. 6, rakende die ontwikkeling van ‘n inklusiewe onderwysstelsel. Die sleutelrol in hierdie proses word gespeel deur die onderwyser, wat

A developmental approach to statutory social work services

Alle reedsbestaande dienste, statutêre maatskaplikewerkdienste ingesluit, moet dus geheroriënteer en -transformeer word om ontwikkelingsgerig te wees (WitSkrif vir Maatskaplike Welsyn, 1997:7).

The Law of Cession

Hierdie wetgewing sluit in die Witskrif op Grondhervor­ ming, die Wet op Afskaffing van Rasge­ baseerde Grondreelings, die Wet op Minder Formele Dorpstiging, die Wet op Grondbesitregte en verskeie ander nuwe wetgewing.

iNca Wind Project

Die Wes-Kaap beoog om die provinsie se huidige energiesamestelling te verander sodat dit 15% hernubare energiebronne sal bevat teen 2014 (Witskrif oor Volhoubare Energie, Wes-Kaap, 2008), wat ongeveer 500 tot 600 MW van die beskikbare hernubare energie is.