Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wlebisatvis

ekonomikuri ganviTarebis gegma 3119!`!!3123! wlebisaTvis

2 siRnaRis municipalitetis zogadi mimoxilva siRnaRis municipalitetis teritoria moicavs gomboris qedis ferdobebs da alaznis vakes. uWiravs 1251.7 km 2 farTobi. raions ...

saqarTvelos mTavroba

ZiriTadi monacemebi da mimarTulebebi 2006-2009 wlebisaTvis sarCevi Sesavali ...

saqarTvelos sagareo politikis strategia 2006-2009 wlebisaTvis

3 ministris winasityvaoba moxaruli var, warmogidginoT saqarTvelos sagareo politikis strategia 2006-2009 wlebisTvis. vardebis revoluciis Semdeg saqarTveloSi ...

saqarTvelos sabanko sistemis ganviTarebis strategia 2006-2009 ...

ßÉ ÍÀÌ ÃÄ ÁÀ ÒÄ ÃÏ ÊÖ ÌÄÍ ÔÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÒÏÅÍÖËÌÀ ÁÀÍÊÌÀ ÛÄÉ ÌÖ ÛÀ ÅÀ, ÂÀÍ ÓÀÆÙ ...

msoflio bankis jgufis saqarTvelosTan TanamSromlobis strategia

IBRD/IDA IFC valutis ekvivalentebi (valutis kursi 2009 wlis 14 ivnisis mdgomareobiT) valutis erTeuli=lari 1 aSS dolari = 1.66 lari mTavrobis fiskaluri weliwadi 1 ...

saqarTvelos mTavroba

5 saqarTvelos mTavrobis samoqmedo prioritetebi 2009-2012 wlebisaTvis saqarTvelos mTavrobis samoqmedo prioritetebad 2009-2012 wlebisaTvis ganisazRvreba: erovnuli ...

saqarTvelos mTavroba

2 s a r C e v i saqarTvelos mTavrobis saSualovadiani strategia (2007-2010 wlebi ...

ISSUES OF LINGUISTICS

5 aleqsandre oniani gamoCenili qarTvelologi, keTili adamiani aleqsandre onianis xsovnas aleqsandre (Sura) oniani qarTuli enaTmecnierebis gamorCeuli warmomadgenelia.

aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da ekonomikis saministro

aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da ekonomikis saministro 2 zogadi mimoxilva  aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da ekonomikis saministro regionisTvis ...

FORMER FIRST SECTION

saqmeze `fadeeva ruseTis winaaRmdeg~ adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom (yofilma pirvelma seqciam), romelic palatis saxiT Seikriba da Sedgeboda Semdegi ...