Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wyaroebis

avtoris stili daculia - lela jamagiZe

107 sferoSi da sazogadoebrivi ganviTarebis prognozireba, moqalaqeTa uflebebis dacva da mravali sxva. amgvarad, saxelmwifo aris birTvi, romelmac unda uzrunvelyos yvela aRniSnul dones Soris harmoniuli urTierTobebis ganviTareba. tnk-ebis ekonomikuri potencialis zrdisa da Zalauflebis wyaroebis ...

i n t e l e q t u a l i

comaia. ,,warmoebis finansuri stabilobis analizi; maragis uzrunvelyofis analizi maTi formirebis wyaroebis saSualebiT~.....90 4. a. bardaveliZe.

“firke avoT” 3,1 Zvirfaso megobrebo, Zvirfaso megobrebo ...

sferoebSi, rogoricaa energiis alternatiuli wyaroebis Zieba, wylis warmoeba, usafrTxoebis erovnuli infrastruqtura, ganaTlebis saSualebebi. es momavlis

THE FUNDAMENTALS OF OUR SPIRITUALITY

31 los uxucess pirvelierarqad Tvlida Tavis Tavs. es faq-ti asaxulia ucxour wyaroebSic. ucxouri wyaroebis Ta-naxmad am epoqaSi afxazeTis kaTalikosi sruliad saqar-Tvelos (iberiis) uxuces (upirates) pirveliararqad iT-vleboda, magaliTad antioqia-ierusalimis patriarqi do-siTeosi(XVII s.) amis Sesaxeb ...

I. Sesavali - saqarTveloSi mecnierebisa da teqnologiebis

mareobis gajansaRebis gzebis Zieba, energiis axali wyaroebis kvleva, Ria informaciuli garemos Seqmna da sxva. qarTulma mecnierebam mTlianad unda gaiziaros kooperirebis es tendenciebi da gaafar

# 106 atmosferuli haeris dabinZurebis regulireba da ZiriTadi ...

#04­04­07 formaSi aisaxeba monacemebi am sawarmos teritoriaze arsebuli dabinZurebis stacionaruli wyaroebis, maT mier wlis ganmavlobaSi atmosferoSi gafrqveuli da airmtverdamWeri danadgarebis mier daWerili da gauvnebelyofili mavne nivTierebebis raodenobis, agreTve, sxva ...

sainovacio procesebi energousafrTxoebasa da garemos marTvaSi ...

gazisa da eleqtroenergiis infrastruqturis kuTxiT gamokveTilia xuTi prioriteti: 1. energiis wyaroebis da miwodebis usafrTxoeba _ diversifikacia, 2. energetikuli qselebisa da Sida energetikuli bazris integraciis SesaZleblobebis optimizacia, 3. qselebis ganviTareba, 4. ganaxlebadi energetikis wyaroebis ...

saqarTvelo saqarTvelo - mravalindikatoruli klasteruli kvleva 2005

cxrili EN.7: wylis gaumjobesebuli wyaroebis da gaumjobesebuli sanitaruli kvanZebis gamoyeneba .....91

akademiur

... moiTxovs Tu ara Tqveni davaleba informaciis wyaroebis moZiebas an sxva iseTi kvlevis Catarebas, rogoricaa gamokiTxva, interviu anda eqsperimenti? • davalebis moTxovnebis garda, ra damatebiTi informacia gWirdebaT naSromSi gansaxilvel sakiTxze? rogor moipovebT mas? • wyaroebis citirebis romel stils ...

ქართულ - სომხური ...

Amitomac sruliad gaugebaria, ratom unda iyos taos pirobebSi somxuri wyaroebis `qarTveli~ aucilebad konfesiis maCvenebeli, xolo imave wyaroebis `somexi~ maincdamainc eTnosis aRmniSvneli. sruliad gasagebi terminebis Sinaarsis amgvari klasifikacia yovelTvis calmxrivi da xelovnuri iqneba, vidre pasuxi ar ...