Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wybranych

OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW JAKO * CI * YCIA U CHORYCH ...

nowiny lekarskie 2002, 71, 6, 287-291 Ëukasz dzieciuchowicz, monika pawlun, jacek brzezi*ski, katarzyna cerkaska ocena wybranych elementÓw jako * ci * ycia u chorych leczonych z powodu stopy cukrzycowej chosen components of quality of life in patients treated because of diabetic foot z ii ...

MODELOWANIE I KOMPUTEROWA SYMULACJA WYBRANYCH TYPÓW OGNIW ...

FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE TOM I, 2005 Sekcja Fizyki Budowli KILiW PAN MODELOWANIE I KOMPUTEROWA SYMULACJA WYBRANYCH TYPÓW OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH HEIM Dariusz 1 KRAWCZY*SKI Sebastian 2 1 Katedra Fizyki Budowli i Materiaøów Budowlanych, Politechnika èódzka 2 Absolwent Wydziaøu ...

Stężenie wybranych metaloproteinaz i ich tkankowych ...

K. Taranta-Janusz i wsp. 88 Serum and urinary concentration of selected metalloproteinases and their tissue inhibitors in children with vesicoureteral reflux

pharmacotherapy of selected nervous system diseases Rola ...

Artykuł pokrótce opisuje rolę glutaminianu w patofizjologii udaru niedokrwiennego mózgu, wybranych chorób neurodegeneracyjnych i schizofrenii oraz omawia obecne i potencjalne znaczenie leków działa jących na receptory glutaminergiczne w neuropsychofarmakologii.

EDITORIAL - Activity of selected inflammation markers in ...

Celem pracy by ła ocena ekspresji wybranych cytokin prozapal nych: IL-1, IL-6 oraz TNF-α w różnych odcinkach resekowa nego z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej wybranych ...

S. Ławicki i wsp. 354 The plasma levels and diagnostic utility of selected hematopoietic growth factors in endometrial cancer patients and with myoma uteri Ławicki S. 1, Będkowska G.E. 1, Gacuta-Szumarska E. 2, Czygier M. 1, Szmitkowski M. 1 Medical University of Białystok, Poland: 1 ...

REKONSTRUKCJA BUDOWY SOMATYCZNEJ CZŁOWIEKA NA PODSTAWIE ...

reconstruction of the somatic structure of man on the basis of selected skeletal traits anna myszka rekonstrukcja budowy somatycznej czŁowieka na podstawie wybranych cech szkieletu

20101229 wykaz czasopism

wykaz wybranych czasopism wraz z liczbĄ punktÓw za umieszczonĄ w nich publikacjĘ naukowĄ 20101229 wykaz czasopism

Ocena kinematyki chodu u pacjentów w post * powaniu ...

S.Winiarski Ocena kinematyki chodu u pacjentów w post * powaniu fizjoterapeutycznym po wybranych operacjach chrz * stki stawowej ASSESSMENT OF KINEMATICS OF PATHOLOGICAL GAIT AFTER ARTICULAR CARTILLAGE SURGERY Andrzej Czamara 1 ...

Zastosowanie bazy danych CORINE Land Cover 2000 do analiz ...

279 Zastosowanie bazy danych CORINE Land Cover 2000 do analiz struktury krajobrazu wybranych obszarów chronionych w Polsce pplication of CORINE Land Cover 2000 database to landscape structure analysises of selected protected areas in Poland Marcin Kozieł Zakład Ochrony Środowiska, Instytut ...