Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wykazuj

GRZYBY Z RODZAJU GEOTRICHUM JAKO OPORTUNISTYCZNY PATOGEN CZ ...

szereg gatunków w wielu rodzajach wykazuj„cych po dobieæstwo morfologiczne do Geotrichum. Powsta‡o w ten sposób oko‡o setki synonimowych opisów,

BIOLOGIA KOM"REK MIOGENNYCH MI˚åNI SZKIELETOWYCH STRUNOWC"W*

Ponadto komÛrki miogenne wykazuj„ du¿„ morfoge-netyczn„ aktywnoúÊ ruchow„. U amniota translokuj„ siŒ pod dermomiotom. Pionierskie mioblasty mio-tomalne rosn„ i wyd‡u¿aj„ siŒ na ca‡„ d‡ugoúÊ somitu.

Ammonium- and Nitrate-Selective All-Solid-State ...

, wykazuj„cy mieszane przewodnictwo jonowo-elektronowe, zastosowano jako planarny przetwornik w elektrodach na sta‡ym pod‡o¿u, selektywnych na

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

W tych przypadkach zastosowanie znajduj„ nowe techniki badania wykazuj„ce zmiany czynnoúciowe, np. zmiany przep‡ywu krwi, stŒ-¿enia sk‡adnikÛw komÛrkowych lub wi„za-nie neuroprzekaünikÛw.

ROLA KOM"REK DENDRYTYCZNYCH W REGULOWANIU AKTYWNOåCI UK£ADU ...

WúrÛd prekursorÛw ludzkich DC, limfoidalne DC wykazuj„ wysok„ ekspresjŒ TLR9, podczas gdy linia mieloidalna charakteryzuje siŒ wystŒpowaniem na swojej powierzchni receptorÛw TLR4 [16, 45].

Korelacja miŒdzy niesprawnoœci„ ruchow„ i obrazami MR u ...

d‡u¿szy u pacjentów z ogniskami zlewaj„cymi siŒ i wykazuj„ oni ni¿szy stopieæ sprawnoœci. Wnioski Oceniono, ¿e objŒtoœæ ognisk koreluje dodatnio z czasem trwania choroby i skal„ EDSS.

PLAZMIDY I BAKTERIOFAGI WYST!PUJ"CE U BAKTERII SALMONELLA

Z kolei S. Typhi CT18 jest gospodarzem siedmiu regionów DNA pochodzenia bakteriofagowego, wykazuj!cych silne podobie*stwo do fagów z rodzin faga P2, P4, Lambda i"faga Mu [67].

The analysis of the spatial structure of hart™s tongue ...

zarodnikuj„ce, wykazuj„ zawsze wzorzec losowy, a osobniki senilne z kolei ujawniaj„ tendencje do rozmieszczenia równomiernego, ale zale¿noœæ ta nie jest statystycznie

CZYNNIKI ZWI * ZANE Z JAKO * CI * * YCIA PACJENTÓW ZE ...

Wydaje si* by* logicznym, i* pacjent wykazuj*cy obecno** tych objawów ma znacznie zaburzone relacje z otoczeniem. Poza tym podskala P2 okre*laj*ca energi* i motywacj* koreluje z PANSS-N badaj*cym obecno** i nat**enie objawów negatywnych schizofrenii, takich jak wycofanie si* z *ycia, anhedoni* oraz wøa ...

Rola prolaktyny wrozwoju raka piersi

Stwierdzono, ¿e: 1) prolaktyna iestradiol wyka-zuj„ addycyjny stymulacyjny wp‡yw na komÛrki raka piersi; 2) hPRL-G129Rhamuje proliferacjŒ komÛrek T-47D; 3) antyestrogen (4-OH-tamoksifen) iantagonista prolaktyny (hPRL-G129R) stosowane ‡„cznie wykazuj„ addycyjne hamuj„ce dzia‡anie.