Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wykonywana

Cholecystektomia laparoskopowa wykonywana metodą jednego cięcia

A. Misiak, A.B. Szczepanik 372 Laparoscopic cholecystectomy with single incision laparoscopic surgery Misiak A., Szczepanik A.B. Institute of Hematology and Blood Transfusion in Warsaw, Poland.

Hydrographic Information Systems and Cartography in Poland ...

Mapa hydrogeologiczna Polski (1:50 000) wykonywana jest w systemie komputerowym INTERGRAPH. Atlas mokradeł Polski – naturalnych i przeobrażonych (1:300 000), w układzie współrzędnych 1942, zawiera dwa komplety map

GENA

Produkcja przebiega pod stałym nadzorem fachowców - rzemieślników i w znacznej mierze wykonywana jest ręcznie. Własne zaopatrzenie w surowce gwarantuje nam znaczną konkurencyjność cenową.

POLIMORFIZM GENÓW UK£ADU RENINA-ANGIOTENSYNA (RA) I PROMOTORA

Scynty-grafia statyczna by³a wykonywana w pierwszych dwóch ty-godniach od pierwszego epizodu UTI. Kontrolna scyntygra-fia statyczna by³a przeprowadzona najwczeœniej po 6 mie-si¹cach od badania pierwszego (z regu³y po 12 miesi¹cach).

Steszczenie. Analiza kosztów i korzy ści (CBA) jest technik ...

wykonywana w celu poinformowania decydentów o tym, co powinni zrobi ć. Artykuł omawia problem przydziału warto ści pieni ęŜnej Ŝyciu ludzkiemu (ratowanie Ŝycia lub

Lesson 1

... notice that you're a nice person and they're just gonna want to be friends with you. actually - w rzeczywistości, tak naprawdę (wbrew wcześniejszym oczekiwaniom) to wake up - obudzić się I was all relaxed - byłam zupełnie zrelaksowana phone call - telefon (jako rozmowa telefoniczna/wykonywana ...

ORIGINAL PAPERS

Program jest adresowany do kobiet wwieku 50-69 lat, które nie chorowały na raka piersi. Te− stem skryningowym jest mammografia rentgenowska wykonywana wdwóch projekcjach co dwa lata.

Nawiertka wodociągowa Adaptor fitting

NN-01-100/1 PIPELINE ADAPTOR FITTING Oprócz obejmy i pałąka pokazanych na rysunku wykonywana jest opaska z blachy nierdzewnej, która może być stosowana do: • rur metalowych zamiennie zamiast pałąka, • rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej rury DN 125.

BBC English 2002

John: Yes - and if the vacation jobs have done well and they invite you back next year - again, that's almost as good as a re-hiring decision in a totally normal work sample. work experience - praktyka zawodowa, doświadczenie zawodowe vacation job - praca wykonywana w okresie wakacji studenckich to elect ...

Wytyczne Zespołu Ekspertów odnośnie postępowania ...

wykonywana u kobiet z objawami sugerującymi dysfunkcję mikcyjną (osłabiony strumień moczu, używanie tłoczni brzusznej, uczucie zalegania po