Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wzorzec

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Gender, smoking and weight concerns: Relationship to self-reported body mass index Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Wp‡yw leczenia migotania przedsionkÛw metod„ przezskÛrnej ablacji RF ‡„cza przedsionkowo-komorowego na wybrane parametry czynnoúci skurczowej miŒúnia lewej komory, wydolnoúÊ wysi‡kow„ i jakoúÊ ¿ycia chorych Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

978 Przegl„d Lekarski 2007 / 64 / 11 U. Stolarska i M. Kaciæski PRACE POGL¥DOWE Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci A pediatric neuropsychological evaluation Urszula STOLARSKA 1,2 Marek KACI—SKI 1 1 Klinika Neurologii DzieciŒcej Uniwersytet Jagielloæski Collegium Medicum, KrakÛw ...

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

545 Przegl„d Lekarski 2009 / 66 / 10 PRACE ORYGINALNE Movie Smoking, Movie Horror, and Urge to Smoke Palenie w filmach, horrory i chŒÊ palenia tytoniu 1 Dartmouth Medical School, Cancer Control Research Program, Norris Cotton Cancer Center Lebanon, NH, USA 2 Institute for Therapy and Health ...

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

77 Alergologia ï Immunologia 2007 tom 4 numer 3-4 PRACE POGL¥DOWE Test immunoenzymatyczny ELISPOT. Perspektywy zastosowaæ w alergologii i immunologii Rados‡aw åPIEWAK Instytut Dermatologii w Krakowie S‡owa kluczowe: ï techniki laboratoryjne ï techniki immunoenzymatycz ne ï ELISPOT ï ...

30-Day Mortality following elective Hip and Knee Replacement ...

... Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001 Author: Hubert Lata a Subject: Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001 Created Date: 191090914220643

The analysis of the spatial structure of hart™s tongue ...

zarodnikuj„ce, wykazuj„ zawsze wzorzec losowy, a osobniki senilne z kolei ujawniaj„ tendencje do rozmieszczenia równomiernego, ale zale¿noœæ ta nie jest statystycznie

H NMR Method for Simultaneous Identification and ...

iloœciow„ analizŒ mieszanin tych dwóch alkaloidów stosuj„c kwas maleinowy jako wzorzec wewnŒtrzny. Wybór pików spe‡niaj„cych kryteria analityczne, odchylenie standardowe

Spis treś ci / Contents

Wzorzec widmowy maszyny elektrycznej z wykorzystaniem klasycznych dyskretnych wielomianów ortogonalnych Piotr BIELAWSKI – Maritime University of Szczecin.....45

APPLICATION OF SERVQUAL QUESTIONNAIRE IN THE MEASUREMENT OF ...

Aby przedsiębiorstwo hotelowe mogło nieustannie się doskonalić niezbędny jest jednak wzorzec, do którego będzie można je porównać.