Sputtr.com | Alternative Search Engine

Wzrostu

METODA DENSYTOMETRYCZNA IN VIVO W OPARCIU O RADIOGRAMY KOŒCI ...

Dzieci z niedoborem wzrostu wykazu-j¹ znacznie mniejsze odchylenie w gruboœci warstwy koro-wej i maj¹ prawid³ow¹ gêstoœæ optyczn¹ koœci (tab. 3a i b).

Chemioterapia du¿ymi dawkami cytostatykÛw (HDT) wspomagana ...

61 Onkol. Pol. 1998, 1, 2: 61-65 ISSN 1505-6732 Prace redakcyjne Chemioterapia du¿ymi dawkami cytostatykÛw (HDT) wspomagana komÛrkami macierzystymi z krwi obwodowej (PBSCT) i czynnikami wzrostu (GF) w guzach litych High-dose chemotherapy (HDT) with peripheral blood stem cell transplantation ...

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ...

en en commission of the european communities brussels, 22.3.2006 com(2006) 136 final communication from the commission to the european parliament, the council and the european economic and social committee implementing the partnership for growth and jobs: making europe a pole of excellence on ...

UWAGI O POLITYCE RODZINNEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WZROSTU ...

13 Polityka Społeczna nr 8/2007 European Commission (2004), Communication from the Commission to the European, Parliament, the Council, the Eeuropean Economic and

STRUKTURA EUTEKTYCZNEGO KOMPOZYTU IN SITU Al-Fe - THE ...

strukturę zorientowanej równowagowej eutektyki α(Al)-Al3Fe w zakresie małych prędkości wzrostu v, tj. od 9,03E-05 do 1,11E 03 cm/s. Ustalono związek między parametrem geometrycznym eutektyki λ, ...

Investor News

Investor News Page 1/17 Birgit Grund Senior Vice President Investor Relations Fresenius SE Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Germany T +49 6172 608-2485 F +49 6172 608-2488 ir-fre@fresenius.com www.fresenius.com August 3, 2010 Excellent sales and earnings growth - Earnings outlook raised ...

Nutrigenomics, angiogenesis and obesity Nutrigenomika ...

zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF), interleu kina 8 (IL-8), płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) — oraz czynników obkurczających naczynia — angiotensyna II

Analysis of Human Scapula Morphometry in the Fetal Period*

Wpierwszych tygodniach (14.-17.) tempo wzrostu długości grzebienia łopatki było większe od tempa wzrostu odległości między kątem gór ...

Treatment of Pseudoarthrosis of Long Bones with the ...

Słowa kluczowe: staw rzekomy, brak zrostu, dekortykacja, płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF). Material and Methods In the years 2004–2005, 10 patients with