Sputtr.com | Alternative Search Engine

Xanaao

Semodgoma

Cemma bavSvobam gasuli saukunis 80-90-ian wlebSi Caiara. marTalia roca amboben bavSvoba adamianis cxovrebaSi yvelaze udardeli xanaao. ase rom ar yofiliyo navTis qurasTan gatarebuli skolis periodi maSinve mogviklavda yvelafris xaliss.

raoiJMdI pa`vaRi<ayaao nao SaIKavaanaI pa`vaRi<ayaao maaM ...

1 raoiJMdI pa`vaRi<ayaao nao SaIKavaanaI pa`vaRi<ayaao maaM pairvaita-ta krvaa maaTo naa saUcanaao vaata krao, saaMBaLaao, vaaMcaao, rmaao drraoJ naI xaNaao maaM SaIKavaanauM Sa# qaaya Co