Sputtr.com | Alternative Search Engine

Xaranauli

sisxlis samarTlis zogadi nawili : Todua nona ...

jg. # profesori: dRe, saaTi. auditoria: 1. xaranauli levani : xuTSabaTi 15:00;16:00. 403: 2. xaranauli levani: xuTSabaTi 17:00;18:00. 403: 3. xaranauli levani: paraskevi 15:00;16:00

sisxlis samarTlis zogadi nawili : ivaniZe maia

... naWyebia gurami orSabaTi 15:00;16:00 315 2 naWyebia gurami xuTSabaTi 11:00;12:00 311 3 naWyebia gurami xuTSabaTi 13:00;14:00 311 sisxlis samarTlis kerZo nawili I: Todua nona jg. # profesori dRe, saaTi auditoria 1 xaranauli levani orSabaTi 15:00;16:00 310 2 xaranauli levani orSabaTi 17:00;18:00 310 3 xaranauli levani ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ...

iakobis Jamiswirvisa da `wminda habos wamebis” teqstTa urTierTmimarTebis sakiTxisaTvis Sesveneba: Cai, yava seqcia 2, III sxdoma, Tavmjdomare ana xaranauli

moxsenebaTa Tezisebi

8 9 Tina ceraZe, lela xoferia vaxuSti bagrationis galeqsili biblia (sankt-peterburgSi daculi avtografuli nusxis mixedviT) 80 zurab WumburiZe svanuri umlautis kvali Zvel qarTul werilobiT ZeglebSi 81 ana xaranauli xelnaweris tipi da gamocemis forma (avtografisa da avtorizebuli xelnaweris gamocemis principebi ...

fasebis furceli

15 arCil sulakauri 100 leqsi 2006 4 16 zurab gorgilaZe 100 leqsi 2007 4 17 SoTa niSnianiZe 100 leqsi 2007 4 18 besik xaranauli 100 leqsi 2007 4 19 irakli abaSiZe 100 leqsi 2007 4 20 cisferyanwelebi 100 leqsi 2007 4 21 grigol abaSiZe 100 leqsi 2007 4 22 lazuri poezia 100 leqsi 2007 4 23 simon Ciqovani 100 leqsi 2007 4 24 laSa gaxaria 100 leqsi ...

literaturuli gazeTi

... ufro Sens Tavs... * * * bevri leqsi damiweria, damiweria da damiZinia mxarsa da TeZoze da damviwyebia, rom damiweria da gamxsenebia, xani rom gasula, me ki ara, tans gaxsenebia, rom raRaca gavida misgan. _ neta ra iyoo? me ki ara, tans ukiTxavs Tavisi TavisTvis... atexilobaa didi qveyanaze besik xaranauli ...

გასაუბრება შედგება ...

78 akobia lela 64 79 uWuWiSvili ekaterine 64 80 joxaZe giorgi 64 81 butikaSvili zeinabi 64 82 SanSiaSvili lela 64 83 sujaSvili zviadi 64 84 baqraZe naTia 64 85 sebiskveraZe giorgi 63 86 giorgaZe irakli 63 87 fadiuraSvili daviT 63 88 wiklauri zurabi 63 89 talaxaZe zurabi 63 90 xaranauli nino 62 91 galustaSvili Tamar 62 92 rexviaSvili bondo 62 93 gogoWuri ...

profesiuli standarti qarTuli ena da - maswavleblis

... oTar CxeiZe, guram rCeuliSvili, Wabua amirejibi, arCil sulakauri, ana kalandaZe, givi gegeWkori, rezo inaniSvili, rezo WeiSvili, naira gelaSvili, murman lebaniZe, nodar wuleiskiri, muxran maWavariani, nodar dumbaZe, merab elioziSvili, oTar WilaZe, jemal qarCxaZe, guram gegeSiZe, besik xaranauli, lia ...

2010 wlis erTiani erovnuli sagamocdo programa

29. besik xaranauli _ leqsi `sad arian Svilebi, Svilebi sad arian~, fragmentebi na-warmoebidan `xeebi~ (XII klasis saxelmZRvanelos mixedviT).

Salva nucubiZe — 120

Bookmark not defined. 154 darejan TvalTvaZe romeli redaqciis teqsts Seicavs alaverdis oTxTavi? ..... 154 ana xaranauli Zveli aRTqmis xanmeti fragmentebi da qarTuli bibliis Targma-nis istoria..... 156 vaxtang ...