Sputtr.com | Alternative Search Engine

Xarisxobrivi

g a d a w y v e t i l e b a # 40-03/11

... uSualod niderlandebSi im rekomendaciebis safuZvelze, romelsac iReben parizis institutis mier Catarebuli kvlevebis Sedegad. apelantis ganmartebiT, parizSi mdebare filiali araviTar produqcias ar awarmoebs, is atarebs mxolod markentingul kvlevebs. niderlandebSi warmoebuli produqcia im xarisxobrivi ...

ganmartebiTi baraTi

... ianvridan es SeravaTebi gauqmda, ramac gamoiwvia aRniSnuli satransporto saSualebebis ganbaJebis momentSi gadasaxdeli Tanxebis didi zrda. warmodgenili kanonproeqti aTavisuflebs dRg-sagan aRniSnuli teqnikis imports, qveynis avtoparkis ganaxlebisaTvis, mgzavrTa gadayvanisa da tvirTis gadazidvis xarisxobrivi ...

The Scrutiny of Legislative Proposals and the organization of ...

... farglebSi („uwyebrivi avtonomiurobis prinicipi") 3 A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU kanonproeqtis ganxilva (2)  kanonproeqtis SemuSaveba  saministroebs ar gaaCniaT sagangebo ganyofilebebi  federaluri saministroebis saerTo wesebi  xarisxobrivi moTxovna  ...

“fizikuri geografia da garemos mdgradi ganviTareba ...

xarisxobrivi Sefasebis problema uaRresad aqtualuria, rogorc mTel msoflioSi, ise saqarTveloSi. Aam mimarTulebiT qveyanaSi dagrovilia sakmaod didi masala.

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi

... standartebis kompleqsis mixedviT, garemoze datvirTvis normebi moicaven bunebrivi resursebiT sargeblobis kvotebs, romlebic dgindeba saxelmwifo doneze, bunebrivi resursebis mdgradi gamoyenebis principebis gaTvaliswinebiT. garemos mdgomareobis xarisxobrivi normebi adgenen moTxovnebs garemos xarisxobrivi ...

D:\shenaxuli\soflis meurneobis

... iketeba furebis da-grileba unda gagrZeldes bunebrivi meTodiT. muSao-bis dawyebidan 3 wlis Semdeg, rodesac pirveli Tao-bis najvarebi miaRweven dagrilebis asaks, unda moxdes buRaTmwarmoeblebis gadanacvleba soflebs Soris, romelTa naxirebi sazafxulo saZovrebze erTad ar xvdeba. pirutyvis xarisxobrivi ...

miwis resursebi

... SemosazRvruli, rac Sesabamisad aisaxa maT Sedegebze. niadagis dacvisa da nayofierebis gaumjobesebis mizniT Semdegi RonisZiebebi ganaxorciela soflis meurneobis saministrom: 1. 19 raionSi sasoflo*sameurneo miwis farTobebze ganxorcielda SerCeviTi niadagis agro*qimiuri Seswavla da maTi xarisxobrivi ...

eko nomikuri ganviTarebis nomikuri ganviTarebis ...

liTad, cxovrebis xarisxobrivi maCveneblebis ganviTarebis donis mixed viT qveynebis ranJirebisas iTvlian cxovrebis xarisxis krebsiT indeqss, romelic mSp-Tan erTad moicavs: inflaciis saSualo wliur normas,

samagistro programis dasaxeleba buRaltruli aRricxva

samagistro programa 2008-2009 weli Semodgomis semsetri buRaltruli aRricxva misaRebi gamocdissakiTxebi 1. buRaltruli aRricxvis kvlevis sagani, meTodi, obieqtebi; 2. buRaltruli aRricxvis principebi da ZiriTadi daSvebebi; 3. finansuri angariSeba, misi xarisxobrivi maxasiaTeblebi, komponentebi da elementebi; 4 ...

Tbilisis iv. javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti ...

... mxridan, vcdilobT imis Cvenebas, rom evrokavSiris mxridan pirobiTobis elementebis misadagebis gamo Sida makoordinirebeli institutebis Seqmna da transformacia warmoadgens iZulebiTi instituciuri izomorfizmis arapirdapir/irib gamovlineba. meTodologia, romelsac Cven viyenebT Cvens naSromSi aris xarisxobrivi ...