Sputtr.com | Alternative Search Engine

Xatvis

www.unicef.org

... Sedegad axalgazrdebi saubroben realur •* situaciebze. xatvis procesSi SeiZleba CaerTos yvela. •* ra aris saWiro: qaRaldis didi furceli (TiToeul jgufze 1 •* cali); ...

vaxtang beriZis saxelobis qarTuli xelovnebis saerTaSoriso ...

vaxtang beriZis saxelobis qarTuli xelovnebis saerTaSoriso simpoziumi qarTuli xelovneba evropisa da aziis kulturaTa konteqstSi 21-29, ivnisi, 2008 saqarTvelo Tezisebi Vakhtang Beridze International Symposium of Georgian Art Georgian Art in the Context of European and Asian Cultures JUNE 21-29 ...

xelovneba IV

Tu moswavleebi gansazRvrul droSi moaswreben xatvis damTavrebas, SegiZ-liaT maTi namuSevrebi gamofinoT kedelze. moswavleTa Sefaseba: moswavleebs vafasebT imis mixedviT, ...

Hhidroenergetikis regulireba

... operirebis da flobis Sesaxeb interesTa gamo-xatvis Taobaze~ •saqarTveloSi asaSenebeli potenciuri hesebis CamonaTvali:-83 saSualo da mcire simZlavris hidroeleqtrosadguri; ...

# aqtivoba dro moswavleTa

... sTxovs moswavleebs daasaxelon is nivTi/ebi romelic aq ar xatia, magram maT uyvarT da Caxaton cariel rgolebSi - xatvis dasruebis semdeg zepir prezentaciasac akeTeben. 15 individua luri $ 16 ...

xelovneba - IV klasi maswavleblis wigni - saxviTi da ...

vianTi namuSevrisaTvis. xatvis dros feri jer saTadarigo furcelze gaazavon, raTa saWiro simkveTris toni miiRon da mxolod amis Semdeg gadaitanon namuSevarze.

Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademiis umaRlesi profesiuli ...

8. kursis mizani da swavlis Sedegebi _ xatvis swavlebis Sawyisi etapi gulisxmobs aucilebeli teqnikuri unar_Cvevebis SeZenas. konstruqciuli azrovnebis Camoyalibebas .

Pprofesiuli umaRlesi saganmanaTleblo programa / kurikulumi ...

1.4. akademiuri xatvis ZiriTadi kanonebi (konstruqciuli da plastikuri). xatvis Teoriuli da praqtikuli elementebi. formis agebis logika. sivrcis organizebis unari. plastikisa da faqturis

saganmanaTleblo programa / kurikulumi

... muSaobis unari. saxatavi formatis organizaciis unari. martivi da rTuli obieqtebis xatvis unari. agebis, moculobiTi formebisa da faqturis gadmocemis unari. damoukidebeli namuSevris Seqmnis unari. 2.5. sxvadasxva ferweruli masalebiT ...

xelovneba I

akvareliT xatva, ferebiT ganwyobis gamoxatva. gakveTilis mizani: moswavle daeuflos akvareliT xatvis teqnikas. •* moswavlem*SeZlos*ferebiT*ganwyobis*gamoxatva; ...