Sputtr.com | Alternative Search Engine

Xazinasi

Fariduddin Attor MANTIQ UT-TAYR

HAZRATI RASUL SALLALLOHU ALAYHI VA OLIHI VASALLAM NA’TIDA Ey dunyo va din xojasi, vafo xazinasi, ikki olamning sarvari va to‘lin oyi bo‘lgan Mustafo.

sabaJo gzamkvlevi mewarmeebisaTvis

3 2.2.5.5. rogor warvadginoT sabanko garantia an finansuri dazRvevis polisi? 2.2.5.6. rogor xorcieldeba xazinaSi depozitis ganTavsebiT garantiis wardgena? 2.2.5.7.

O'quv dasturi

... zaro erkin muloqot qila olish, o'z fikrini o'zbek tili qonun-qoidalariga muvofiq savodli, mantiqan izchil ifodalash uchun zarur bo'lgan so'z boyligi va nutqiy malaka va ko'nikmalar hosil qilish;-boshqa millat vakillari bo'lgan o'quvchilarni o'zbek tili orqali xalqimizning boy ma'naviy va ilmiy xazinasi ...

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Davlatning o'z vazifa va funktsiyalarini bajarishiga, o'z iqtisodiy va ijtimoiy siЄsatini amalga oshirishiga imkon beradigan qurol, dastaklardan biri - davlat byudjetidir . 1868 yilda chor Rossiyasi xukumati Turkistonda moliya qo'mitasini tashkil etganidan keyin birinchi marta davlat xazinasi xonning ...

`qarTvelma ufals lelas TvalebiT Sexeda...~

... savsebiT ar iTvaliswinebd a sakuTari xalxisa da qveynis interesebs, xolo cen-tralur xelisuflebas, ubralod, yuradRebasac ar aqcevda. aslan abaSiZe uzarmazar simdidres Sou-lobda TavisTvis da garemocvisTvis (mis sakuTrebaSi aRmoCnda baTumis porti, romelsac uzarmazari Semosavali Sehqonda abaSiZis pirad xazinaSi ...

IJOD BO ' STONI

Sho'rolar davrida o'zbek adabiyoti har qanday siyosiy-ijtimoiy "qoliplar" ichida bo'lsa-da, rivoj topdi, eng muhimi, ma'naviyat xazinasi, targ'ibotchisi, tarbiyachisi bo'lib xizmat eta oldi.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ...

Ma'naviy boyliklar orasida falsafa ilmida to'plangan hikmatlar xazinasi eng muhim o'rin tutadi. Har bir davrning buyuk donishmandlari bo'ladi. Ular o'z yurti va xalqining tafakkuri, ruhiyati hamda orzu-intilishlarini falsafiy ta'limotlarida, muayyan darajada, ifoda etganlar, jamiyat farovonligi va ...

ganmartebiTi baraTi

... Tvis bolo dReebSi adgili aqvs sabanko sistemidan Tan-xebis mosesxebas da maT winaswar Setanas sabaJo organoebis sadepozito anga-riSze, saidanac yovelgvari motivaciis gareSe sabaJo organoebis mier Tanxebi gadaitaneba Semosavlebis sa-biujeto klasifikaciis Sesa-bamis angariSze xazinaSi, im SemTxvevaSic ki ...

Abdulla Qodiriy ve Özbek Romanõnõn Do*u*u*

Bunun başarılı örnekleri Nazir Safarov'un (1905-1985) K*rgan Keçirganlarim (Görüp geçirdiklerim, 1968), Navr*z (Nevruz, 1973), Mirmuhsin Mirsaidov'un (doğ. 1921) Me'mor (Mimar, 1974), Temur Malik (Ti-mur Melik, 1986); Odil Yoqubov'un (doğ. 1926) Uluğbek xazinasi (Uluğbek hazi-nesi, 1974 ...

ekonomika

... Soris: Tavdacva, energetika, sagzao infrastruqtura, skolebis reabilitacia, _ ucvlelia. kvlav yvelaze prioritetulia Tavdacvisa da Sinagan saqmeTa saministroebis investireba, raTa maT upasuxon nato-s moTxovnebs.~ `24 saaTi~ iyo e.w. `prokuraturis fuli~, romelic daWerebis Sedegad Sedioda saxelmwifo xazinaSi. es ...